Sökning: "Hydrocolloidförband"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Hydrocolloidförband.

  1. 1. Nya formuleringar och metoder vid sårbehandling : Vilka interaktiva och biologiska beredningar ger bäst klinisk behandlingseffekt hos personer med fokus på diabetiska fotsår

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Farmakologi

    Författare :Tatiana Fakhimi; [2016]
    Nyckelord :Sårförband; Läkningsprocess; Diabetiska fotsår; Hydrogel; Polyuretanfilm; Hydrocolloidförband; Alginatförband; Hydrofiberförband; Polyuretanskumförband.;

    Sammanfattning : Inledning Personer som har sår upplever ofta smärta och psykologiska obehag vilket, ger upphov till lidande för personen samt skapar stora kostnader för samhället. Sårförband har en stor betydelse i sårvården bland de moderna formuleringarna. LÄS MER