Sökning: "Hygienrutiner"

Visar resultat 1 - 5 av 237 uppsatser innehållade ordet Hygienrutiner.

 1. 1. Följsamhet till basala hygienrutiner inom djursjukvården och hur egenkontroll påverkar följsamheten

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutioen för biomedicin

  Författare :Charlotta Kamaterou; [2021-11-22]
  Nyckelord :Hygienrutiner; Djursjukvården;

  Sammanfattning : Introduktion: Förebyggande arbete för att begränsa smittspridning inom djursjukvården är viktigt ur flera aspekter, inte minst för att motverka uppkomst av antibiotikaresistens. Basala hygienrutiner som handhygien är grundläggande i detta arbete, men kunskapen om följsamhet och faktorer som påverkar följsamheten inom djursjukvården är begränsad p. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenhet av följsamhet till basala hygienrutiner Titel (engelsk) - En intervjustudie på en ortopedavdelning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lydia Johansson; Ida Josefsson; [2021-02-25]
  Nyckelord :Sjuksköterska; erfarenhet; följsamhet; basala hygienrutiner; vårdrelaterade infektioner; patientsäkerhet; infektionsprevention;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner (VRI) innebär ett stort lidande för patienten och enkostnad för samhället. För att minska antalet VRI och arbeta preventivt mot smittspridninginom hälso- och sjukvården är det av stor vikt att basala hygienrutiner (BHR) följs. LÄS MER

 3. 3. När skyddet mot smitta utgör ett hinder i vårdsituationen : En kvalitativ intervjustudie av ambulanssjuksköterskors upplevelser under Covid-19-pandemin

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Maria Backlund; Peter Berggren; [2021]
  Nyckelord :ambulanssjuksköterska; skyddsutrustning; Covid-19; livsvärld; identitet; kommunikation;

  Sammanfattning : När Covid-19-pandemin bröt ut i Sverige förstärktes och förändrades hygienrutinerna inom ambulanssjukvården och heltäckande skyddsutrustning infördes. Tidigare forskning visar att skyddsutrustning är avgörande för att minska smittspridning vid utbrott av allvarliga luftvägsinfektioner. LÄS MER

 4. 4. Infektionsrisker och preventiva åtgärder i sjuksköterskans arbete med centrala venösa infarter : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Lina Stenberg; Malin Åsén; [2021]
  Nyckelord :Central venous line; Risk of infection; Preventive measures; Nursing; Literature review; Central venös infart; Infektionsrisk; Litteraturöversikt; Omvårdnad; Preventiva åtgärder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner drabbar 65 000 patienter i Sverige varje år och utgör en tredjedel av landets vårdskador. Vårdrelaterade infektioner är en stor ekonomisk belastning i svensk sjukvård. Säker vård ingår i sjuksköterskans kärnkompetenser och innebär bland annat arbete med patientsäkerhet. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar sjuksköterskans följsamhet till hygienrutiner - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Sjöström; Joel Tirén; [2021]
  Nyckelord :literature review; compliance; hygiene routines; healthcare professionals; healthcare hygiene.; Litteraturöversikt; följsamhet; hygienrutiner; hälso- och sjukvårdspersonal; vårdhygien.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjukvårdspersonal är ofta bärare av mikroorganismer vid inkorrekt handhygien och vidtagna hygienrutiner. Bristande vårdhygien hos sjukvårdspersonal gör att smittspridningen ökar och risken att drabbas av vårdrelaterade infektioner, resistenta bakterier och risk för patientlidande ökar. LÄS MER