Sökning: "Hypersexual disorder"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Hypersexual disorder.

 1. 1. Sexualbrottsdömdas upplevelse och behandlares bedömning av förändring inom kriminogena behovsområden efter behandling : En studie av Kriminalvårdens riskreducerande behandlingsprogram för sexualbrottsdömda, Relations- och samlevnadsprogrammet (ROS)

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Stina Lindegren; [2019]
  Nyckelord :Sexual offender; Treatment; Criminogenic needs; Locus of control; Attachment styles; Hypersexual disorder; Therapist rating; Sexualbrott; Behandling; Kriminogena behov; Känsla av kontroll; Relationsstilar; Hypersexuell störning; Behandlarskattning;

  Sammanfattning : The aim of this study was to test whether criminogenic needs change over the course of a cognitive-behavioural sexual offender-specific treatment programme (ROS) within a group of adult, incarcerated or on probation, male sexual offenders in Sweden. To measure criminogenic needs 25 offenders completed Locus of Control of Behaviour Scale (LCB), 26 Hypersexuality Behavior Inventory-19 (HBI-19) and 25 respectively 27 completed Relationship Scale Questionnare (RSQ), 2-factor. LÄS MER

 2. 2. Hjälpsökande mäns sätt att se på och förstå sitt eget sexmissbruk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Annelie Nordner; [2014]
  Nyckelord :Sex addiction; sex addict; hypersexuality; hypersexual disorder; qualitative content analysis.; Sexmissbruk; sexmissbrukare; hypersexualitet; hypersexuell störning kvalitativ innehållsanalys.;

  Sammanfattning : Inledning: Överdrivna sexuella handlingar och de risker de kan medföra har beskrivits sedan antiken. Hur man sett på problemen har varierat beroende på vilket religiöst eller politiskt perspektiv man utgått ifrån. LÄS MER

 3. 3. Hypersexuell störning och livskvalitet, psykiskt lidande samt negativa konsekvenser

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Maria Breide; [2010]
  Nyckelord :hypersexuell störning; sexuell tvångsmässighet; sexmissbruk; sexuellt beroende; sexuell impulskontrollstörning;

  Sammanfattning : APA har föreslagit den nya diagnostiska kategorin, hypersexuell störning, för att effektivisera forskning kring individer med normativa men omåttliga sexuella beteenden associerade med lidande. Pilotstudiens syfte var att undersöka om symptomnivå mätt med Hypersexual Disorder Screening Inventory (HDSI),var relaterat till upplevelsen av livskvalitet, psykiskt lidande och nedstämdhet samt förekomst av negativa konsekvenser. LÄS MER