Sökning: "Hypnos"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Hypnos.

 1. 1. Självhypnos och Flow : En flowteoretisk studie av det kreativa skapandet i ett förändrat medvetandetillstånd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Jacob Alberts; [2020]
  Nyckelord :flow; hypnos; förändrade medvetandetillstånd; kreativt skapande; musik; flow i musik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka ifall självhypnos som förändrat medvetandetillstånd påverkar upplevelsen och utfallet av flow i kreativt skapande. Att erfara flow i musik är för många något eftersträvansvärt och har flera positiva effekter på musicerande och framför allt på upplevelsen i stunden för individen. LÄS MER

 2. 2. Framgångsfaktorer för att minska ångest med hjälp av hypnosterapi : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Sofia Jagbrant; [2019]
  Nyckelord :psykologi; hypnos; hypnosterapi; hypnoterapi; ångest;

  Sammanfattning : Uppsatsen var baserad på en kvalitativ vetenskaplig metod och undersökte framgångsfaktorer för att minska ångest med hjälp av hypnosterapi. Totalt intervjuades åtta stycken hypnosterapeuter genom semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Icke-farmakologiska metoder för lindring av smärta och ångest hos cancersjuka barn : Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Helena Riihiaho; Zahra Farahany; [2018]
  Nyckelord :Cancer; child; distraction; hypnosis; touch; pain; non-pharmacological; Cancer; barn; distraktion; hypnos; beröring; smärta; icke-farmakologisk behandling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer leder till mycket lidande för barnen och de behöver hjälp med att lindra lidandet med hjälp av icke-farmakologiska metoder. Av alla dessa drabbade barn och ungdomar har många besvär av smärta och ångest och det blir psykiskt påfrestande under sjukdomstiden. LÄS MER

 4. 4. Psykoterapi med hypnos : klientperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Helena Nikula; [2015]
  Nyckelord :Hypnotherapy; Psychotherapy; Client; Qualitative; Hypnosterapi; Psykoterapi; Klient; Kvalitativ;

  Sammanfattning : Inledning: Studien undersöker hur klienter som har gått i hypnosterapi har upplevt sin terapi. Vad har varit gynnsamt och vad har hindrat deras process. Syftet är att öka kunskapen och förståelsen om klienters erfarenhet och upplevelse av hypnosterapi. LÄS MER

 5. 5. Uppfattningar och upplevelser av hypnoterapi mot tandvårdsrädsla

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Jennie Håkansson; Lisa Södergren; [2015]
  Nyckelord :Experience; Hypnosis; Dental fear; Dental hygienists; Dentists; Hypnos; Tandhygienist; Tandläkare; Tandvårdsrädsla; Upplevelse;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka uppfattningar av hypnoterapins effekter och upplevelser av hypnoterapi som behandling av tandvårdsrädsla på tandvårdskliniker.Material och metod: Materialet inhämtades genom intervjuer med sex informanter som arbetade med hypnoterapi som behandling mot tandvårdsrädsla på tandvårdskliniker i Sverige. LÄS MER