Sökning: "Hyr personal"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Hyr personal.

 1. 1. Battery Guard : Designing a Charging Station for E-bikes in Dutch Public Environments

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Måns Matthias; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The e-bike trend is getting bigger and bigger all around the world, in Europe the number of new e-bikes sold during 2019 exceeded 3,5 million accounting for 17% of all bike sales (CONEBI, 2020). In the Netherlands it is more than a trend, e-bikes are everywhere and since 2018 there are more new e-bikes sold in the Netherlands than new regular bikes (Bovag, 2020). LÄS MER

 2. 2. Kompetensförsörjning i konsultbolag : En kvalitativ studie om hur konsultbolag arbetar strategiskt med kompetens

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Axel von Homeyer; Lina Persson; [2020]
  Nyckelord :supplying competence; competency mapping; consulting firms; HRM; recruiting; development; personnel retention; kompetensförsörjning; kompetenskartläggning; konsultbolag; HRM; rekrytering; utveckling; behålla personal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Konsultbolags främsta utmaning är att förse sina kunder med efterfrågad kompetens. De verkar inom en kunskapsintensiv bransch, där affärsidén kretsar kring deras mänskliga resurser. LÄS MER

 3. 3. Bemannings- och tillsvidaretjänstens betydelse för organisationsidentifikation - En jämförande studie om hur tillsvidare- och bemanningsanställda identifierar sig med organisationen där de utför sitt arbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kristian Fritzon; Björn Bergström; [2018-08-29]
  Nyckelord :Organisationsidentitet; organisationsidentifikation; social identity theory; bemanningsföretag; bemanningsanställd; konsult; tillsvidareanställd; direkt anställd;

  Sammanfattning : År 1985 introducerade forskarna Albert & Whetten begreppet organisationsidentitet, vilketsammanfattat är hur anställda uppfattar sin organisation. Ju mer individernas sociala identitetöverensstämmer med organisationensidentiteten desto bättre presterar organisationen ochdetta är en av förklaringarna till att forskningsområdet har ökat i popularitet. LÄS MER

 4. 4. Att hyra in personal via bemanningsföretag : Kan den kortsiktiga lösningen få långsiktiga konsekvenser?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Emelie Martinsson; Frida Holm; [2016]
  Nyckelord :Employment agencies; customer service; Customer relationship management; Human resource management; agency staff; temporary staff; Bemanningsföretag; kundservice; Customer relationship management; Human resource management; inhyrd personal; tillfällig personal;

  Sammanfattning : Det blir allt vanligare att företag hyr in personal via bemanningsföretag till deras kundservice, istället för att anställa egen. Det främsta motivet för detta är att det reducerar den administrativa bördan rekrytering innebär och ger dem en större flexibilitet. Genom detta blir inhyrning en kortsiktig kostnadsbesparing. LÄS MER

 5. 5. Olika typer av konsulter, olika typer av motivation? : En studie av konsulters motivation utifrån uppdragslängd

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felicia Leveau; Ajsha Mulaosmanovic; [2016]
  Nyckelord :Motivation; Motivationsbehov; Bemanningsföretag; Uppdragslängd; Konsult; Konsultchef;

  Sammanfattning : I takt med bemanningsbranschens framfart har kundföretag gått från att hyra in konsulter från bemanningsföretag för att endast täcka upp vid tillfälliga behov av personal, till att även hyra in konsulter under längre perioder. Med utgångspunkt i denna utveckling har författarna undersökt om det faktum att konsulter hyrs ut över perioder som varierar i längd, påverkar hur konsultchefer uppfattar och utformar arbetet kring sina konsulters motivation. LÄS MER