Sökning: "I ljuset eller mörkret"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden I ljuset eller mörkret.

 1. 1. TIME FOR SHIFT CHANGE IN THE FABRIC OF EXISTENCE Exploring the role of darkness and artificial light for humans and biodiversity

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Maya Strömgren; [2021-06-23]
  Nyckelord :Darkness; artificial light; light pollution; biodiversity; human- non-human relations; all-ecology; non-representational theory; Mörker; artificiellt ljus; ljusföroreningar; biodiversitet; människa-natur relationer; all-ekologi; non-representational theory;

  Sammanfattning : This thesis departs from the loss of biodiversity due to artificial light at night. The diurnal human has taken over all hours of the day instead of the natural light once, meaning that space and time have become limited for the nocturnal living species. LÄS MER

 2. 2. Tryggt ljus när mörkret faller på : ett ljussättningsförslag för Stångby Stadsdelspark i Lund

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Jessica Roos; [2019]
  Nyckelord :ljus; ljussättning; upplevelse; trygghet; gestaltning; landskapsarkitektur; genus; Stångby stadsdelspark;

  Sammanfattning : 36% av Malmös medborgare har i en undersökning uppgett att de känner sig otrygga när de går ensamma utomhus när det är mörkt. Ungefär hälften av dessa har även avstått från olika aktiviteter på grund av sin upplevda otrygghet. LÄS MER

 3. 3. Hur ska belysning utformas för att bättre kunna bidra till en tryggare och säkrare utemiljö?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Julia Malm; Sandra Pezo; [2019]
  Nyckelord :belysning; trygghet; utemiljö; gång- och cykelväg; stadsmiljö; parker; ljusföroreningar; ljussättning; artificiellt ljus; offentlig utemiljö; illumination; lighting;

  Sammanfattning : Belysning är en nödvändig del i alla världens städer. Den bidrar med ljus, vägledning och är en stor del i trygghetsupplevelsen under dygnets mörka timmar. Dock kan belysningen ofta vara dåligt utförd eller otillräcklig, vilket kan leda till att platser istället känns otrygga men även blir osäkra och otillgängliga. LÄS MER

 4. 4. Skrämseltaktik eller romantisering? En innehållsanalys av Systembolagets två antilangningsfilmer ”Systrar” och ”Bröder”

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Astrid Stahlenius; [2019]
  Nyckelord :Systembolaget; User experience; Användbarhet; Plattformsanvändning; Medieutveckling; Innehållsanalys; Gillian Rose;

  Sammanfattning : 2015 och 2016 publicerades Systembolagets två filmer ”Systrar” och ”Bröder” som antilangningsfilmerriktade mot äldre syskon. Denna studie undersöker vilka utvecklingsmöjligheterdet finns för dessa filmer att utveckla sina spridningsmöjligheter. LÄS MER

 5. 5. Unga kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer : utifrån fyra bloggar

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Mari Siljeströmer; Emma Sahl; [2010]
  Nyckelord :breast cancer; experiences; blog; young women; bröstcancer; upplevelser; blogg; unga kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier har visat att prognosen för kvinnor under 35 år som drabbas av bröstcancer är betydligt sämre än för äldre kvinnor trots tidigare och intensivare behandling. Kroppsliga förändringar till följd av behandlingar mot cancern påverkar en människas förmåga att hantera sin nya livsvärld. LÄS MER