Sökning: "I nöd och lust"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden I nöd och lust.

 1. 1. I nöd och lust : En litteraturstudie om äldre närståendes erfarenheter relaterade till att vårda en partner med demenssjukdom i hemmet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :My Westerlund; Lydia Wykman; [2021]
  Nyckelord :Demenssjukdom; Erfarenheter; Närstående; Vårdande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet personer som drabbas av demenssjukdom ökar successivt och därmed blir de närstående som vårdar en partner med demenssjukdom i hemmet allt fler. Den teoretiska referensramen är familjefokuserad omvårdnad med fokus på familjerelaterad omvårdnad som syftar till att sjuksköterskor ska sätta närstående i centrum. LÄS MER

 2. 2. I nöd och lust: att leva med en partner med demenssjukdom. : En litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Therese Över; Johanna Sjöström; [2020]
  Nyckelord :Demenssjukdom; Partner; Livskvalitet; Livsförändring; Livssituation; Känslor.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom är en av de största orsakerna till att äldre blir beroende av hjälp och vård i vardagliga livet. En stor del av denna vård och stöd utförs av partners. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur partners till personer med demenssjukdom upplevde sin livssituation och livskvalitet. LÄS MER

 3. 3. Deltid i nöd och lust : En studie om kvinnligt deltidsarbete i äldreomsorgen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Elin Nordin; Pär Yngve; [2020]
  Nyckelord :deltidsarbete; äldreomsorgen; kvinnor; normer; institution; genus; strukturer; preferenser; hinder; möjligheter;

  Sammanfattning : Public healthcare is already suffering from a shortage of staff, and as the population gets older, the need for eldercare gets greater every year. As a part of solving this problem, public employers have given all of their employees the ‘right to full-time work’, as many workers in Swedish eldercare work part-time. LÄS MER

 4. 4. I nöd och lust : En litteraturstudie om äldre kvinnors erfarenheter av att vara vårdande anhörig

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maja Blomgren; Sofie Eriksson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en närstående insjuknar i Alzheimers sjukdom förändras livet inte bara för den drabbade utan även för anhöriga. Anhöriga kan behöva inta en vårdarroll till den närstående. Ge vård till närstående kan vara påfrestande då det både är fysiskt och psykiskt stressande för anhöriga. LÄS MER

 5. 5. Bild i nöd och lust : En didaktisk fallstudie av metoder som främjar skaparlust i bilddidaktiskasammanhang

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Eleonora Ekholm; [2019]
  Nyckelord :Skaparlust; motivation; inspiration; bilddidaktik; didaktisk design.;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om hur skaparlust kan främjas i bildundervisning. Undersökningenbestår av ett dubbelt perspektiv, där arbetet innehåller både kvalitativa vetenskapliga ochkonstnärliga metoder. LÄS MER