Sökning: "I-ADL"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet I-ADL.

 1. 1. Kartläggning av ADL-taxonomin : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Ewelyn Öfverdahl; [2021]
  Nyckelord :ADL-taxonomin; Arbetsterapi; aktiviteter i dagligt liv; instrument;

  Sammanfattning : ADL-taxonomin är ett etablerat instrument inom arbetsterapi för att beskriva och utvärdera förmågan att klara aktiviteter i dagligt liv. Instrumentet används både kliniskt verksamhet och i forskning. Syftet med denna litteraturstudie var att kartlägga hur ADL-taxonomin har beskrivits och använts i forskningsartiklar de senaste 10 åren. LÄS MER

 2. 2. Fysioterapeuters upplevelser och erfarenheter av att använda sig av the High Intensity Functional Exercise Program (the HIFE Program) på äldreboende

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Nicholas Clark; Jesper Bengs; [2021]
  Nyckelord :Physiotherapy; exercise; high intensity exercise; nursing home; elderly care; experiences;

  Sammanfattning : Bakgrund: The High Intensity Functional Exercise (HIFE) program har visats ha goda effekter på fysisk funktionsförmåga och ADL-förmåga för äldre personer boende på äldreboende och hjälpberoende i ADL. Det finns dock begränsat med kunskap om fysioterapeuters upplevelser och erfarenheter av att använda sig av HIFE på äldreboende. LÄS MER

 3. 3. Effekten av arbetsterapeuters åtgärder för patienter med schizofrenisjukdom : En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Sakeneh Gholizadeh Khoshdel; [2020]
  Nyckelord :Litteraturöversikt; schizofreni; interventioner; arbetsterapi;

  Sammanfattning : Abstrakt Schizofreni är den vanligaste diagnosen bland alla psykossjukdomar och är en av de tio mest funktionshindrande sjukdomarna i världen. Individer med schizofreni har ofta funktionshinder så som kontaktskygghet och en benägenhet att isolera sig i sin egen värld. LÄS MER

 4. 4. Självtest Benstyrka för objektiv testning och enkel träning hos patienter på väg tillbaka till arbetsmarknaden– en pilotstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Frida Collin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa utgör idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning och studier visar att fysisk träning kan användas som behandling. God benfunktion underlättar fysisk aktivitet. Inför återgång i arbete finns ett behov av enkel träning av benstyrka och benfunktion samt objektiva mått för att följa effekten av träningen. LÄS MER

 5. 5. Bedömning av ADL-förmåga hos äldre personer med höftfraktur : -En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Mia Lundberg; [2018]
  Nyckelord :Rehabilitering; arbetsterapi; standardiserad; evidens;

  Sammanfattning : Höftfraktur är en vanligt förekommande diagnos som medför allvarliga hälsorisker och risk för nedsatt förmåga till aktiviteter i dagliga livet (ADL) för äldre personer. ADL är väsentlig vid arbetsterapi, men det saknas nationella rekommendationer för val av bedömningsinstrument. LÄS MER