Sökning: "IAS 16 Materiella anläggningstillgångar"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden IAS 16 Materiella anläggningstillgångar.

 1. 1. Värdering av icke-finansiella anläggningstillgångar : En studie om användandet av värdering till verkligt värde i svenska företag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Christoffer Olsson; Svante ten Siethoff; [2016]
  Nyckelord :IAS 16 Materiella anläggningstillgångar; IAS 38 Immateriella anläggningstillgångar; IAS 40 Förvaltningsfastigheter; Decision usefulness; Stewardship; Verkligt värde; Historiskt anskaffningsvärde.;

  Sammanfattning : Sedan 2005 är det obligatoriskt för noterade bolag att upprätta sin koncernredovisning enligt de internationella redovisningsstandarderna IFRS/IASB. Syftet är att uppnå likartade redovisningsprinciper inom EU. LÄS MER

 2. 2. Materiella anläggningstillgångar -En studie av redovisning och värdering för IFRS-företag

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Calle Gertman; Andreas Olsson; [2011-06-27]
  Nyckelord :Materiella anläggningstillgångar; IFRS; IAS 16; värdering; avskrivning; komponentavskrivning; lånekostnader.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: IFRS har medfört att företag globalt ska bli mer jämförbara, men är även ett principbaserat regelverk vilket innebär många subjektiva bedömningar hos företagen. Detta gäller exempelvis val av värderingsmetod och nyttjandeperioder för materiella anläggningstillgångar. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar företags upplysningar om anläggningstillgångar - En studie av IAS 16 och IAS 38

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ilknur Ömer; Frida Lindblad; Anna Tullgren; [2010]
  Nyckelord :Upplysningskrav; materiella anläggningstillgångar; immateriella tillgångar; IAS 16; IAS 38; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Faktorer som påverkar företags upplysningar om anläggningstillgångar – En studie av IAS 16 och IAS 38. Seminariedatum: 2010-06-04 Kurs: FEKP01, Examensarbete magisternivå, 15 HP Författare: Frida Lindblad, Anna Tullgren och Ilknur Ömer Handledare: Torbjörn Tagesson Nyckelord: Upplysningskrav, materiella anläggningstillgångar, immateriella tillgångar, IAS 16, IAS 38. LÄS MER

 4. 4. IAS 36 i praktiken - En kvalitativ studie av nedskrivningsbehov av fartyg i svenska noterade rederier

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Cecilia Einarsson; Deyu Liu; Yana Yovcheva; [2009-02-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Behovet av harmonisering på redovisningsområdet har lett till attinternationella normbildande organ har fått en större betydelse. IASB är en sådan organisationvars normer och regleringar är numer obligatoriska för noterade bolag inom EU. LÄS MER

 5. 5. Värdering till Verkligt värde : Varför en bristande användning av omvärderingsmetoden?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Ali Amjadi; [2009]
  Nyckelord :Omvärderingsmetod; Verkligt värde; IFRS; Materiella anläggningstillgångar; Immateriella tillgångar; Finansiella instrument;

  Sammanfattning : Sedan 2005 har IFRS så som de antagits av EU varit de redovisningsstandarder noterade företag varit skyldiga att tillämpa vid upprättandet av sin koncernredovisning. Tanken med införandet av IFRS är att anpassa redovisningen till globaliseringen av finansmarknaderna och det internationella flödet av kapital. LÄS MER