Sökning: "IAS 19 Ersättning till anställda"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden IAS 19 Ersättning till anställda.

 1. 1. Statsobligationsränta kontra bostadsobligationsränta - en jämförande studie av noterade bolags tillämpning av IAS 19 för svenska pensionsförpliktelser

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Brus Malin; Wilson Linn; [2020-09-08]
  Nyckelord :IAS 19 Ersättning till anställda; pensioner; diskonteringsränta; svenska pensionsförpliktelser; förmånsbestämda pensionsplaner.; IAS 19 Employee benefits; pensions; discount rate; Swedish pension obligations; defined benefit plans.;

  Sammanfattning : Background: When calculating future pension obligations, the debate in Sweden over the past 10 yearshas mainly been about the selected discount rate. IAS 19 states that the discount rate should be determinedby the reference to the market yields on high quality corporate bonds. LÄS MER

 2. 2. Ändamålet helgar medlen : En studie om korridormetoden och resultatstyrning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Jidinger; Eric Wernlund; [2013]
  Nyckelord :IAS 19; korridormetoden; aktuariella antaganden; resultatutjämning;

  Sammanfattning : AbstractIn compliance with the revised standard IAS 19 (“Employee Benefits”), pension accounting has undergone a change. The greatest difference is the compulsory abolishment of the ‘corridor approach’ which allowed for accrual accounting of pension debt. LÄS MER

 3. 3. Förväntad avkastning på förvaltningstillgångarna : används pensionsantagandet för earnings management?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Erika Ågren; Frida Johansson; [2011]
  Nyckelord :förvaltningstillgångar; pensioner; aktuariella antaganden; earnings management; förväntad avkastning;

  Sammanfattning : Idag erbjuder de flesta företag sina anställda en förmånsbestämd tjänstepension. Tjänstepensionen innebär för vissa företag stora kostnader och ska redovisas av företagen. IAS 19 - Ersättning till Anställda är den standard som börsnoterade koncerner i Sverige ska följa. LÄS MER

 4. 4. IAS 19 "Aktuariella antaganden - ingen exakt vetenskap"

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marketa Malinkova; Karin Johansson; [2010-06-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Problembakgrund: Förmånsbestämda pensionsplaner är kända för sin höga grad av osäkerhet, då ett antal svåra bedömningar tvingas göras. Dessa bedömningar kallas aktuariella antaganden. Redovisningsrådets rekommendation 29, som är en svensk motsvarighet till IAS 19: Ersättningar till anställda, började gälla den 1 januari 2004. LÄS MER

 5. 5. Ersättning till anställda och ledning

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Björkdahl; Johan Högebrant; [2007-02-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Övergången till IFRS har för svenska noterade företag inneburit ettökat krav på antal upplysningar som måste lämnas i årsredovisningen för koncernen. Då IAS19, Ersättning till anställda, och IAS 24, Upplysningar om närstående, ställer omfattandekrav på tilläggsupplysningar undersöker uppsatsen om noterade tjänsteföretag på Stockholmsbörsenföljer de krav som ställs avseende ersättning till anställda och ledning samt hurföretagen väljer att presentera informationen. LÄS MER