Sökning: "IAS 36"

Visar resultat 16 - 20 av 180 uppsatser innehållade orden IAS 36.

 1. 16. Nedskrivningsprövning av goodwill enligt IAS 36 : En jämförande studie av dess efterlevnad i börsnoterade bolag på large cap-listan under åren 2005–2015

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Noor Al-Doori; [2017]
  Nyckelord :Goodwill; Impairment Test; Compliance; Comparability and IAS 36.; Goodwill; Nedskrivningsprövning; Efterlevnad; Jämförbarhet och IAS 36.;

  Sammanfattning : För mer än tio år sedan infördes IFRS 3/IAS 36 och det blev obligatoriskt för alla börsnoterade företag i Sverige att redovisa goodwill. Problemet är att IAS 36 är en komplicerad regel och studier visar en låg grad av efterlevnad. LÄS MER

 2. 17. Goodwillhanteringens otydlighet : Skapar subjektiviteten utrymme för manipulering?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Adam Lindh; Hampus Schylander; [2017]
  Nyckelord :Goodwill; goodwill impairment; impairment testing; IFRS 3; IAS 36; Goodwill; goodwillnedskrivning; nedskrivningsprövning; IFRS 3; IAS 36;

  Sammanfattning : 2005 implementerades de nya regleringar för hur företag som använder IFRS som regelverk ska hantera goodwillposten. Tidigare linjära avskrivningar förbjöds och ersattes av en årlig prövning av goodwillvärdet för att se ifall nedskrivningsbehov förelåg. LÄS MER

 3. 18. Goodwillnedskrivningars värderelevans : Handlingsutrymmets påverkan på värderelevansen i goodwillnedskrivningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Mattiasson; Sofia Olsson; [2017]
  Nyckelord :Goodwill; Goodwillnedskrivning; Goodwillavskrivning; Handlingsutrymme; Värderelevans;

  Sammanfattning : År 2005 trädde de internationella redovisningsreglerna IFRS 3 och IAS 36 i kraft i Sverige. Syftet med de nya reglerna var att öka värderelevansen, tillförlitligheten och jämförbarheten i företags redovisning. LÄS MER

 4. 19. Komponenter av goodwill - den svenska aktiemarknadens värdering av goodwills komponenter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Richard Borgman; Gustav Tönnies; [2017]
  Nyckelord :goodwill; komponenter av goodwill; rörelseförvärv; IFRS 3; IAS 36; värderelevans;

  Sammanfattning : Tidigare studier har funnit att goodwill som tillgång har betydelse för prissättningen av företaget på aktiemarknaden. Det har också kunnat observeras att nedskrivningar av goodwill inte är relevanta för prissättningen av företag på aktiemarknaden. LÄS MER

 5. 20. Upplysningskvalitet vid nedskrivningsprövning av goodwill och dess påverkan på svenska börsbolags räntekostnad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karin Grönberg; Johanna Moberg; [2016-06-16]
  Nyckelord :Upplysningar; Upplysningskvalitet; Goodwill; IAS 36; Nedskrivningsprövning; Räntekostnad; Noterade företag.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Behandlingen av goodwill inom redovisning har länge varit ettomdiskuterat ämne. Företag som redovisar enligt IFRS skall årligen testa goodwill förnedskrivningsbehov. Eftersom IFRS är ett principbaserat regelverk finns möjlighet tillsubjektiva inslag och vinstmanipulering för företagsledningen. LÄS MER