Sökning: "IAS 38"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade orden IAS 38.

 1. 1. Hur fördelas övervärden vid rörelseförvärv? : En komparativ studie mellan branscher

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Manella Baroji; Jasmine Mankhong; [2020]
  Nyckelord :Business acquisitions; IFRS 3; Goodwill; IAS 38; Intangible assets; industries; Rörelseförvärv; IFRS 3; Goodwill; IAS 38; Immateriella tillgångar; branscher;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: År 2005 infördes standarden IFRS 3 med syfte att förbättra relevansen, tillförlitligheten och jämförbarheten i de finansiella rapporterna angående rörelseförvärv. Genom standarden infördes regler kring identifieringen av immateriella tillgångar för att kunna särskiljas från goodwill och därmed reducera goodwillposten. LÄS MER

 2. 2. IFRS 16 och dess påverkan på sektorernas finansiella rapporter : En kvantitativ studie om svenska börsnoterade företag efter implementeringen av den nya leasingstandarden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Dana Gnina; Axel Sillah; [2020]
  Nyckelord :IFRS 16; IAS 17; leasing; operational leasing; financial leasing; key financial ratio; IFRS 16; IAS 17; leasing; operationell leasing; finansiell leasing; nyckeltal;

  Sammanfattning : Leasing means that a company rents out an asset to another company and is increasingly used as a source of financing. The standard provider International Accounting Standards Board, together with the Financial Accounting Standards Board, published a new standard in 2016, IFRS 16 Leases, which replaced the previous standard IAS 17 Leases. LÄS MER

 3. 3. Nedskrivning av Goodwill : Finns det skäl för företag att vara oroliga?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Hampus Horndahl; David Petersson; Gerhard sköldeholt; [2020]
  Nyckelord :Goodwill; IAS 36; IAS 38; IASB; Capital Market Research; Market Based Accounting Research; Positive Accounting Theory; Efficient Market Hypothesis; Impairment testing; Value relevance; Large cap;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to determine if impairment of goodwill is a value relevant factor to the investors in the companies listed on the Stockholm Large Cap stock exchange. This paper focuses on the annual reports from the 100 largest companies listed on the exchange. LÄS MER

 4. 4. Nedskrivning av goodwill i privata koncerner som följer IFRS; hanteras det annorlunda i jämförelse med noterade koncerner?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Akif Dashdemirov; Robert Jensen; [2019-02-15]
  Nyckelord :Goodwill; nedskrivning; privata och noterade koncerner; IFRS 3; IAS 36; IAS 38;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Goodwill är sedan länge en omdiskuterad fråga och många studier har analyserat effekten av rådande redovisningskrav. 2001 införde FASB en ny metod för hanteringen av goodwill, baserad på årlig nedskrivningsprövning och 2004 antog IASB ett liknande regelverk. LÄS MER

 5. 5. Problematiska följder för K3-bolag efter goodwillförändringarna i IFRS 3, IAS 36 & IAS 38 : En kvalitativ studie av revisorer och affärsrådgivare

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Oskar Nyström; Tina Åberg; [2019]
  Nyckelord :goodwill; nedskrivning; nedskrivningsprövning; avskrivning; K3; IFRS;

  Sammanfattning : Efter att IFRS 3 om rörelseförvärv implementeras 2005 samt att en omfattande uppdatering av IAS 36 om nedskrivningar och IAS 38 om immateriella tillgångar ägt rum, har diskussionen om hur synen och agerandet mot avskrivningen i bokföringen förändrats. Detta har gjort att IFRS bolagen tillämpar nedskrivning av goodwillposterna genom nedskrivningsprövning istället för linjär avskrivning. LÄS MER