Sökning: "IAS 39 och ÅRL"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden IAS 39 och ÅRL.

 1. 1. Värdering-finansiella instrument Hur värderar företagen de finansiella instrumenten? Hur påverkar de nya förändringarna i ÅRL företagens värdering i praktiken?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lena Cronsjö; Roger Svensson; Caroline Söderstjerna; Pero Maracic; [2005]
  Nyckelord :Finansiella instrument; marknadsvärde; historiskt värde; IAS 39; Årsredovisningslagen; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Belyser övergången från historiska till verkliga värden för finansiella instrument. En banksektor och en industrisektor undersöks för att fastställa slutsatsen, som visar att det inte skett någon förändring på grund av tillkommande paragrafer i ÅRL utan förändringen ligger hos de noterade företagen och övergången till IFRS regler, den så kallade säkringsredovisningen. LÄS MER

 2. 2. Extern redovisning av finansiella instrument: IAS 39 påverkan på Svolders balans- och resultaträkning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Rosengren; Joakim Nörler; [2004]
  Nyckelord :IAS 39; verkligt värde fair value ; försiktighetsprincipen; matchningsprincipen; realisationsprincipen; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Svolder AB har gjort helt rätt då de har valt att utöver den vanliga årsredovisningen också presentera en redovisning enligt IAS 39, då detta har gett en mer rättvisande bild av företagets resultat och ställning. Svolders resultat har blivit mer volatilt med IAS 39, än med ÅRL som grund. LÄS MER

 3. 3. Värdering och klassificering av finansiella instrument enligt IAS 39 – konsekvenser för lagstiftning och företag.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Pär Hammensjö; Hanna Olsson; Marlene Johansson; [2003]
  Nyckelord :IAS 39; ÅRL; värdering; klassificering; finansiella instrument; orealiserade vinster; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Det har de senaste årtiondena skett en ökning av den internationella handeln vilket har medfört en internationell kapitalmarknad. Användningen av finansiella instrument har ökat och det har uppstått ett behov av enhetliga regler för redovisningen av dessa. LÄS MER

 4. 4. Skillnader mellan IAS/IFRS och svenska redovisningsprinciper En fallstudie av TeliaSonera AB

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anders Persson; Fredrik Bärg; [2003]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Problembakgrund: År 2002 fattade Europaparlamentet beslut om att börsnoterade företag inom EU, från och med år 2005 skall upprätta koncernredovisning i enlighet med IAS/IFRS. Det finns skillnader mellan redovisning enligt IAS/IFRS och nuvarande svenska redovisningsprinciper. LÄS MER