Sökning: "IAS 8"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden IAS 8.

 1. 1. Hur väl upplyser koncerner noterade på Nasdaqs Nordic Large Cap kring den kommande standarden IFRS 16?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christpher Backis; Erik Hultqvist; [2019-06-20]
  Nyckelord :Upplysningar; Upplysningskvalitet; IAS 8; IFRS 16; Nordic Large Cap; Leasing;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: IFRS 16 är en ny standard angående redovisning av leasingavtal somtillämpas från och med räkenskapsår 2019. Standarden medför att leasingavtal ska redovisas påbalansräkningen, och därmed kan leasingavgiften ej längre kostnadsföras direkt. LÄS MER

 2. 2. Allokering av köpeskilling till goodwill

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Matheus Henriksson; William Sundström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vid ett företagsförvärv skall köpeskillingen allokeras till de förvärvade nettotillgångarna i första hand, den resterande delen skall redovisas som en tillgång i koncernens balansräkning och benämns goodwill. Tidigare studier visar att vid företagsförvärv allokeras en större del av köpeskillingen till goodwill sedan införandet av IFRS 3 och tillägget i IAS 36, se Carvalho et al. LÄS MER

 3. 3. Effects of inflation adjustments on IFRS Financial Reporting in Brazil : -A comparative study of nine companies for the accounting years of 2015 and 2016

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :David England; Elin Mikaelsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : International accounting principles are generally based on historical cost accounting which, according to Munteanu and Zuca, is the best suited accounting method due to its conforming character of clarity and reliability. Large relative price changes and high inflation makes historical cost accounting less relevant and comparable as money loses its purchasing power. LÄS MER

 4. 4. The Reliability of Fair Value in Investment Property. a study on Swedish real estate companies

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jana Simunovic; Johan Wennergren; [2015-07-07]
  Nyckelord :Investment property; IAS 40; Fair Value; Reliability;

  Sammanfattning : Background and discussion: Since 2005 all listed companies in Europe have to present their financial reports according to the International Financial Reporting Standards regulation. For listed real estate companies the new regulations led to the adoption of IAS 40, which consequently caused a shift from the cost method to the fair value method. LÄS MER

 5. 5. Värdering av förvaltningsfastigheter enligt IAS 40 –En studie om värderingsmodellernas effektivitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Oleniusson; Agnes Stenberg; [2014-02-04]
  Nyckelord :Värdering av förvaltningsfastigheter; effektivitet; IAS 40 Förvaltningsfastigheter; IFRS 13; Värdering till verkligt värde; realiserade årliga resultat och antaganden i värderingsmodeller.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemGenom att följa IFRS ska koncerner uppnå en redovisning med hög användbarhet ochjämförbarhet. Vid införandet av IAS 40 Förvaltningsfastigheter gavs möjligheten att redovisaförvaltningsfastigheter till ett verkligt värde. LÄS MER