Sökning: "ICU-patients"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet ICU-patients.

 1. 1. Att vända eller inte vända?

  Magister-uppsats,

  Författare :Sofie Andersson; Kristina Lundqvist Dahmén; [2019-06-20]
  Nyckelord :Intensivvård; lägesändring; vändning; kroppsposition;

  Sammanfattning : Background: Immobilization increases the risk of thrombosis, pneumonia and pressure ulcer. Critically ill patients treated in intensive care units (ICU) are often both sedated and intubated and have to be passively turned by health workers to reduce and avoid complications. Turns are there for one of the most frequent tasks for ICU nurses. LÄS MER

 2. 2. Livets Brytpunkt : Intensivvårdssjuksköterskans upplevelser av när vården övergår från kurativ behandling till palliativ vård

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Akvile Drungaite; Christine Larsson; [2018]
  Nyckelord :End-of-life care; Intensive Care Unit; Nursing Care; Qualitative Interview study; Relatives; Intensivvård; kommunikation; kvalitativ intervjustudie; omvårdnad; palliativ vård;

  Sammanfattning : Introduktion: På en intensivvårdsavdelning vårdas patienter med livshotande tillstånd med hopp om förbättring i en högteknologisk miljö. Trots detta avlider det cirka 10% av intensivvårdspatienter årligen i Sverige. De livsuppehållande behandlingar som ges är ofta invasiva och smärtsamma. LÄS MER

 3. 3. How pressure ulcers can be prevented in intensive care unit (ICU) patients : A descriptive literature review

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lu Yongli; Wang Chengcheng; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelse av vårdmiljö på operations- och intensivvårdsavdelning : Systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maida Shatri; Anna Garmefelt; [2018]
  Nyckelord :Surgical patients; ICU-patients; patient experiences; healthcare environment; systematic review; life world perspectives; Kirurgiska patienter; IVA-patienter; patienternas upplevelser; vårdmiljö; systematisk litteraturstudie; livsvärldsperspektiv;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Vårdmiljön på operations- och intensivvårdsavdelningen är avancerad och högteknologisk. Att vara patient och behöva vårdas på sjukhus innebär att komma till en främmande miljö med risk att förlora kontroll över sig själv och behöva överlämnas till andra. LÄS MER

 5. 5. Införandet av smärtskattningsverktyget CPOT- hur påverkas intensivvårdspatienters smärt- och sederingsbehandling?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Fredrik Andrae; Li Haglund; [2017]
  Nyckelord :Pain; Intensive care; Pain assessment; Sedation level; Critical-care Pain Observation Tool; Smärta; intensivvård; smärtskattning; sederingsnivå; Critical-Care Pain Observation Tool;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta hos intensivvårdspatienter är vanligt förekommande och kan medföra förlängd vårdtid och leda till flera negativa konsekvenser för patienten samt bidra till ökad mortalitet. Smärtskattning med ett validerat smärtskattningsinstrument som Critical-Care Pain Observation Tool (CPOT) kan underlätta smärtskattningen och förbättra smärtbehandlingen samt minska översedering. LÄS MER