Sökning: "IDEA-modellen"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet IDEA-modellen.

  1. 1. RISK- OCH KRISKOMMUNIKATION I MEDIERAPPORTERING OM COVID-19 - En kvantitativ innehållsanalys av nyhetsrapporteringen i tryckta medier

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

    Författare :Olga Mikhaylova; [2020-06-25]
    Nyckelord :Covid-19; risk- och kriskommunikation; IDEA-modellen; nyhetsvärdering; instruktiv kommunikation;

    Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka i vilken utsträckning och hur svensk nyhetsrapportering i tryckt press följer bästa praktiker inom risk- och kriskommunikation till allmänheten och den primära riskgruppen 70+ under Covid-19 pandemi.Teori: IDEA-modellen, Beteendeförändringsteori, nyhetsvärderingMetod: Kvantitativ innehållsanalysMaterial: Artiklar i Dagens Nyheter, period 1 januari – 8 april 2020 (N=594). LÄS MER