Sökning: "IFRS 15"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade orden IFRS 15.

 1. 1. IFRS 15 – En kvantitativ undersökning om implementeringen av en ny intäktsstandards påverkan på byggbranschen i Europa

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Robert Johansson; Alexander Vallgren; [2021-08-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemställning: För att avgöra hur väl ett företag presterar är intäkter enbetydelsefull post för såväl upprättare som användare av de finansiella rapporterna. Tidigareintäktstandarder ansågs som bristfälliga och resulterade i ett flertal redovisningsskandaler. LÄS MER

 2. 2. Efterlevnad av ASC 606 och IFRS 15 - följer företagen upplysningskraven? En studie om europeiska och amerikanska IT-bolags efterlevnad av upplysningskrav i intäktsstandarderna

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Edvin Beckne; Alexandra Hellberg Rådén; [2021-08-23]
  Nyckelord :ASC 606; IFRS 15; efterlevnad; upplysningar; IT-bolag;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Upplysningar är viktiga för förståelsen av finansiella rapporter ochgenom de nya konvergerade intäktsstandarderna ASC 606 och IFRS 15 ökade kraven påupplysningarna för att ge intressenterna mer relevant information. Just posten intäkter harvarit central i flertalet redovisningsskandaler över åren och i flertalet av dessa har IT-bolagvarit inblandade. LÄS MER

 3. 3. Vilken redovisningsprincip kommer den svenska försäkringsbranschen välja?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emil Adméus; William Rönnlund; Petronella Sandberg; [2021]
  Nyckelord :IFRS 17; accounting choices; decision motives; unity; FFFS 2020:24; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title: Which accounting principle will the Swedish insurance industry choose? A qualitative study of factors that affect unlisted insurance companies' choice of accounting principle. Seminar date: 2 June 2021. Course: FEKH69 Degree Project Undergraduate level, Business Administration, 15 University Credit Points. LÄS MER

 4. 4. Internationella skillnader avseende upplysningskraven i IFRS 15 : En kvantitativ undersökning av svenska och brittiska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Rebecka Krantz; Veronica Hall Åhrberg; [2021]
  Nyckelord :IFRS 15; revenue recognition; disclosures; disclosure requirements; IASB; FASB; IASC; IFRS; IFRS 15; intäktsredovisning; intäktserkännande; upplysningar; upplysningskrav; IASB; FASB; IASC; IFRS;

  Sammanfattning : Bakgrund: En ny standard, IFRS 15 - Intäkter från avtal med kunder, implementerades nyligenför intäktsredovisning som medfört utökade upplysningskrav. Syftet med upplysningskraven äratt fastställa de principer som ett företag ska tillämpa för att redovisa användbar informationom intäkternas karaktär, belopp och tidpunkt samt osäkerhet som härrör från avtal med kunder. LÄS MER

 5. 5. Svenska aktiebolags redovisning av lojalitetsprogram och IFRS 15 inverkan på redovisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Ludvig Andersson; Rasmus Björklund; [2021]
  Nyckelord :IFRS 15; loyalty program; breakage rate; five-step model; IFRS 15; lojalitetsprogram; breakage rate; femstegsmodellen;

  Sammanfattning : Background: The prevalence of loyalty programs used to attract and keep customers loyal to the company by making return purchases has increased in the marketing strategy used by more and more companies. It is in the nature of a wide variety of loyalty programs to offer consumers benefits in the future causing a liability for the offering business. LÄS MER