Sökning: "IFRS 15"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade orden IFRS 15.

 1. 1. FÖREKOMSTEN AV FRIVILLIGT REDOVISADE NYCKELTAL I ÅRSREDOVISNINGAR : - En kvantitativ studie om bolag noterade på Mid- och Large Cap på Nasdaq OMX Stockholm

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Hanna Pennbro; Tim Möller; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Date:                                  9th of June 2020 Level:                                 Bachelor thesis in Business Administration, 15 cr Institution:                        School of Business, Society and Engineering, Mälardalens University Authors:                            Hanna Pennbro                                        Tim Möller                                             (98/01/04)                                                 (95/09/05) Title:                                  The presence of voluntary financial ratios in companies’ annual reports – A quantitative study about companies listed on Mid- and Large Cap at Nasdaq OMX Stockholm Tutor:                                Esbjörn Segelod Keywords:                         Voluntary disclosure, Voluntary information, IFRS, Financial ratios, Financial report Purpose:                            The purpose of the study was to investigate whether the amount of voluntary disclosures in form of financial ratios in Swedish- Listed companies annual reports could be explained by various determinants.      Method:                             A quantitative approach was adopted, where the data collection was made from 124 companies annual reports from year 2018. LÄS MER

 2. 2. IFRS 15 - Mycket väsen för lite ull? : En flerfallsstudie om interna effekter av IFRS 15 hos bolag med långa och komplexa kundavtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jesper Gustafsson Dahlin; Jens Helander; [2020]
  Nyckelord :IFRS 15; organizational change; change process; revenue accounting; accounting change; processes; routines; systems; IFRS 15; organisatorisk förändring; förändringsprocess; intäktsredovisning; redovisningsförändring; processer; rutiner; system;

  Sammanfattning : Normgivare presenterar kontinuerligt nya redovisningsstandarder för att anpassa redovisningen efter samhällsutvecklingen. En sådan standard är IFRS 15, som avsåg att harmonisera intäktsredovisning och göra den mer jämförbar, samt minimera risken för intäktsplanering som orsakade ett flertal skandaler runt millennieskiftet. LÄS MER

 3. 3. Intäktsredovisning - En jämförande studie mellan RFR 2/IFRS 15 och K3

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Adam Bardh; [2020]
  Nyckelord :RFR 2; IFRS 15; K3; revenue recognition; income; taxation of income; dividend; financial ratio; stakeholder perspective; RFR 2; IFRS 15; K3; intäktsredovisning; intäkt; inkomstbeskattning; utdelning; nyckeltal; intressentperspektiv;

  Sammanfattning : One of the most fundamental issues in the accounting area is when an income is to be reported.Depending on the time at which an income is reported, the income can have a significant rolefor what a company's financial reports will look like. In 2002, the IASB and FASB agreed tojointly develop a common international revenue standard. LÄS MER

 4. 4. Resultatstyrning genom kreditförlustreservering : En kvantitativ studie baserad på publika IFRS-rapporterande banker i EU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Isabelle Eriksson; Elenor Stenberg; [2020]
  Nyckelord :Earnings management; loan loss provision; banks; Resultatstyrning; kreditförlustreserv; publika banker; EU; resultatutjämning; nollresultat; vinsttillväxt;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker huruvida publika IFRS-rapporterande EU-banker använder kreditförlustreserven i syfte att styra resultatet. Genom att studera publicerad bokslutsdata för totalt 360 banker över tidsperioden 2012-2018 finner vi att när resultatet före skatt och kreditförlustreservering ökar med 1% av totala tillgångar ökar avsättningen för kreditförluster med 0,15% av totala tillgångar. LÄS MER

 5. 5. I hederlighetens namn : En kvantitativ studie kring goodwillnedskrivningar ur ett positiv redovisningsteoretiskt perspektiv

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Madeleine Kämpe; Alice Winkler; [2020]
  Nyckelord :Goodwillnedskrivningar; Goodwill; IFRS; positiv redovisningsteori; resultatmanipulering;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Datum:                    27 maj 2020, 2 juni 2020 Nivå:                        Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution:              Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens högskola Författare:              Madeleine Kämpe                        Alice Winkler                                  2 juli 1993                                     15 augusti 1994 Titel:                        I hederlighetens namn - En kvantitativ studie kring                goodwillnedskrivningar ur ett positiv redovisningsteoretiskt perspektiv. Handledare:           Aija Voitkane Nyckelord:              Goodwillnedskrivningar, Goodwill, IFRS, positiv redovisningsteori,         resultatmanipulering Syfte:                       Syftet med denna studie är att undersöka hur nedskrivningar av goodwill kan förklaras genom det opportunistiska beteendet som beskrivs i positiv redovisningsteori. LÄS MER