Sökning: "IFRS upplysningar"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade orden IFRS upplysningar.

 1. 1. IFRS 7 – Upplysningar gällande risker i årsredovisningar : En kvantitativ studie om företagsupplysningar gällande risker i årsredovisningar i förhållande till olika faktorer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Alexander Alstermark; Sofia Lundahl; [2023]
  Nyckelord :IFRS 7; risk disclosure; annual reports; determinants;

  Sammanfattning : Background and problem: Accounting shall give a true and a fair view of a company, where an annual report´s compliance with IFRS 7 and risk disclosure ratio is highly valued by stakeholders. Risks are always a relevant topic, as they arise unexpectedly and society´s expectations of businesses change. LÄS MER

 2. 2. Efterlevnad av ASC 606 och IFRS 15 - följer företagen upplysningskraven? En studie om europeiska och amerikanska IT-bolags efterlevnad av upplysningskrav i intäktsstandarderna

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Edvin Beckne; Alexandra Hellberg Rådén; [2021-08-23]
  Nyckelord :ASC 606; IFRS 15; efterlevnad; upplysningar; IT-bolag;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Upplysningar är viktiga för förståelsen av finansiella rapporter och genom de nya konvergerade intäktsstandarderna ASC 606 och IFRS 15 ökade kraven på upplysningarna för att ge intressenterna mer relevant information. Just posten intäkter har varit central i flertalet redovisningsskandaler över åren och i flertalet av dessa har IT-bolag varit inblandade. LÄS MER

 3. 3. Upplysningsomfattning vid standardändringar och dess förberedande roll för investerare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Lexander; William Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Upplysningar; informationsasymmetri; IFRS 16; IAS 8; event studie; onormal avkastningsvolatilitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur informationsgivning innan införandet av nya redovisningstandarder förbereder investerare och påverkar aktieprisets reaktion vid standardens första implementerings tillfälle. Studien genomförs på 108 svenska bolag och behandlar ändringen till redovisningsstandarden IFRS 16, vilket förändrar sättet leasing redovisas. LÄS MER

 4. 4. Internationella skillnader avseende upplysningskraven i IFRS 15 : En kvantitativ undersökning av svenska och brittiska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Rebecka Krantz; Veronica Hall Åhrberg; [2021]
  Nyckelord :IFRS 15; revenue recognition; disclosures; disclosure requirements; IASB; FASB; IASC; IFRS; IFRS 15; intäktsredovisning; intäktserkännande; upplysningar; upplysningskrav; IASB; FASB; IASC; IFRS;

  Sammanfattning : Bakgrund: En ny standard, IFRS 15 - Intäkter från avtal med kunder, implementerades nyligenför intäktsredovisning som medfört utökade upplysningskrav. Syftet med upplysningskraven äratt fastställa de principer som ett företag ska tillämpa för att redovisa användbar informationom intäkternas karaktär, belopp och tidpunkt samt osäkerhet som härrör från avtal med kunder. LÄS MER

 5. 5. Svenska aktiebolags redovisning av lojalitetsprogram och IFRS 15 inverkan på redovisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Ludvig Andersson; Rasmus Björklund; [2021]
  Nyckelord :IFRS 15; loyalty program; breakage rate; five-step model; IFRS 15; lojalitetsprogram; breakage rate; femstegsmodellen;

  Sammanfattning : Background: The prevalence of loyalty programs used to attract and keep customers loyal to the company by making return purchases has increased in the marketing strategy used by more and more companies. It is in the nature of a wide variety of loyalty programs to offer consumers benefits in the future causing a liability for the offering business. LÄS MER