Sökning: "IFRS"

Visar resultat 21 - 25 av 1106 uppsatser innehållade ordet IFRS.

 1. 21. Implications of IFRS 16 adoption : Evidence from Swedish publicly listed firms

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonathan Spånberger; Momtahina Rista; [2020]
  Nyckelord :IFRS 16; lease accounting; leasing; off-balance sheet financing; impact assessment; transitional effects; IFRS 16; leasingredovisning; leasing; off-balance sheet financing; konsekvensanalys; övergångseffekter;

  Sammanfattning : In this study, we investigate how the implementation of IFRS 16 is affecting the financial statements of Swedish publicly listed firms, and what implications there are for financial statement users. These effects are analyzed by looking at transitional effects on total assets, total liabilities and EBITDA and by comparing different sectors, following estimations of sectoral differences in prior studies (e. LÄS MER

 2. 22. Styrelseegenskapers påverkan på efterlevnaden av IFRS 2 : En studie om efterlevnad av upplysningskrav och kvantiteten av noter i årsredovisningar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Viola Andersson Aronsson; Emad Barsoum; [2020]
  Nyckelord :Compliance; disclosure requirements; board members characteristics; disclosure quantity; disclosure overload; IFRS 2; share-based payments; Regelefterlevnad; upplysningskrav; styrelseegenskaper; kvantitet av upplysningar; informationsöverflöde; IFRS 2; aktierelaterade ersättningar;

  Sammanfattning : Bakgrund Upplysningar är ett ämne som ofta förekommer i den internationella redovisningsdebatten eftersom det utgör en nyckelfaktor för att förstå företagens finansiella rapporter. Det har även funnits ett intresse att förklara efterlevnadsnivån, där en stor del av forskningen undersökt företagsspecifika egenskapers påverkan på efterlevnaden. LÄS MER

 3. 23. IFRS 9 - Finansiella instrument : Övergångseffekter på svenska sparbanker

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Olivia Larsson; Maja Johnsson; [2020]
  Nyckelord :IFRS 9; redovisning; företagsekonomi;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: IFRS 9 Finansiella instrument - Övergångseffekter på svenska sparbanker  Kurs: Kandidatuppsats i företagsekonomi Författare: Olivia Larsson & Maja Johnsson Handledare: Inger Esperi Bakgrund: En ny reglering av finansiella instrument har införts den 1 januari 2018, vilket är IFRS 9 som ersätter den tidigare IAS 39. Redovisningens nedskrivning samt värdering förändras i och med den nya standarden vilket ska bidra till en förbättring av de finansiella instrumentens redovisning. LÄS MER

 4. 24. Efterlever skandinaviska företag upplysningskraven i IFRS 13? : En kvantitativ studie om regelefterlevnad och dess oberoende variabler

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Julia Karlsson; Sofie Andersson; [2020]
  Nyckelord :IFRS 13; efterlevnad; bransch; företagsstorlek; kluster; lärande; revisionsbyrå; skuldsättningsgrad; ålder;

  Sammanfattning : Titel: Efterlever skandinaviska företag upplysningskraven i IFRS 13? – En kvantitativ studie om regelefterlevnad och dess oberoende variabler Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Julia Karlsson och Sofie Andersson Handledare: Fredrik Hartwig Datum: 2020 - januari Syfte: Redovisningsreglering utvecklas för att skapa transparens i redovisningsrapporter för att information ska vara jämförbar, men trots detta följs inte regleringen till fullo. Detta tillsammans med implementeringen och avsaknaden av forskning kring redovisningsstandarden IFRS 13 leder fram till studiens syfte: att undersöka i vilken utsträckning börsnoterade företag i Skandinavien efterlever vissa upplysningskrav i IFRS 13, samt om bransch, företagsstorlek, kluster, lärande, revisionsbyrå, skuldsättningsgrad och ålder har någon inverkan på efterlevnaden. LÄS MER

 5. 25. Digitaliseringens hjälpande hand : En potentiell lösning på problematiken vid identifiering och värdering av internt upparbetade immateriella tillgångar

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Isac Petersson; Isac Carlsson; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; immateriella tillgångar; internt upparbetade immateriella tillgångar; identifiering; värdering; forskning och utveckling; IFRS; big data och digitala beslutsprocesser;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur digitaliseringen inom redovisnings- och revisionsbranschen påverkar identifieringen och värderingen av internt upparbetade tillgångar som uppstått på grund av forskning och utveckling. Metod: Studien har en kvalitativ metod och använder sig av en abduktiv ansats. LÄS MER