Sökning: "IKT - Information- och kommunikationsteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden IKT - Information- och kommunikationsteknik.

 1. 1. The (un)Sustainable Business of Business : Hållbart Företagande

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Julia Creutz; [2018]
  Nyckelord :Digital sustainability; digitalisation; green ICT; net positive; sustainable development goals; sustainability frameworks; ICT for sustainability;

  Sammanfattning : Businesses have historically had a negative impact on the environment by contributing to pollution, the increase of greenhouse emissions, neglection of responsible waste disposal, and deforestation among other things. Governments around the globe have been trying to align to goals and principles to decrease the negative impacts of humans, and it is now time for companies to step up and contribute to a more sustainable society. LÄS MER

 2. 2. Gränslöst arbete - det nya sättet att arbeta? : - En inblick i några rektorers upplevelse av det gränslösa arbetet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Elin Jansson; Lundin Matilda; [2018]
  Nyckelord :Boundaryless work; ICT; border management; social support; principals; Gränslöst arbete; IKT; gränshantering; socialt stöd; rektorer;

  Sammanfattning : Arbetslivet har genomgått stora förändringar de senaste decennierna, bland annat som en följd av digitaliseringens utveckling. Informations- och kommunikationsteknik (IKT) möjliggör för ett mer gränslöst arbete då varken tid eller rum längre avgränsar mellan arbete och privatliv. LÄS MER

 3. 3. Den digitala världen på fritidshemmet : en kvalitativ och kvantitativ studie om IKT som pedagogiskt verktyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola

  Författare :Sara Björk; Emilie Magnusson; [2018]
  Nyckelord :IKT; digitala verktyg; surfplatta; programmering; lärande; utveckling; samarbete; läroplan;

  Sammanfattning : Tidigare forskning som gjorts kring IKT (information och kommunikationsteknik) påvisar att fokus har varit inriktat på skolverksamheterna. Det framgår tydligt hur man kan använda IKT för elevers lärande och utveckling under skoltid. LÄS MER

 4. 4. Utmaningar i distribuerade projekt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Oscar Larsson; Veronica Winquist; [2018]
  Nyckelord :distributed projects; motivation; ICT; digital meetings; distribuerade projekt; motivation; IKT; digitala möten;

  Sammanfattning : I takt med utvecklingen av av informations- och kommunikationsteknik (IKT) har det blivit alltmer vanligare att bedriva projekt på distans. Därför är denna studies syfte att undersöka hur projektmedlemmar beskriver upplevelser och erfarenheter av att delta i distribuerade projekt, samt de utmaningar som de har erfarit. LÄS MER

 5. 5. Utmaningar vid implementering av ett e-kollaborationssystem för volontärer i en pingstförsamling

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Erica Hsu; [2018]
  Nyckelord :e-collaboration system; implementation; volunteer; religious organizations; Pentecostal; Office 365; user resistance; e-kollaborationssystem; implementering; volontär; religiösa organisationer; pingstkyrka; Office 365; användarmotstånd;

  Sammanfattning : Allt fler religiösa organisationer har börjat använda sig av informationsteknik i sin verksamhet i takt med den digitala teknologins frammarsch i samhället. På grund av deras starka fokus på evangelisation är församlingar inom protestantiska samfund, och då i synnerhet pingstförsamlingar, i hög grad benägna att ta till sig informations- och kommunikationsteknik (IKT). LÄS MER