Sökning: "IKT i undervisningen"

Visar resultat 1 - 5 av 341 uppsatser innehållade orden IKT i undervisningen.

 1. 1. IKT och fritidshemmet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Jennefi Andersson; Nathalie Ögren; [2023-10-26]
  Nyckelord :IKT; fritidshem; lärare inom fritidshem; digitala verktyg; digital kompetens; styrdokument; lärarperspektiv; sociokulturellt perspektiv; kvalitativ intervjumetod;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka huruvida läroplanens riktlinjer är vägledande för lärare i fritidshem kring arbetet med digitala verktyg. Detta genom att synliggöra hur lärare i fritidshem resonerar och beskriver arbetet med IKT i verksamheten. LÄS MER

 2. 2. Digitala verktyg och dess påverkan i matematikundervisningen : En observations- och intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Nadin El-Machharawi; Sumeja Avdija; [2023]
  Nyckelord :Digitala verktyg; matematik; lågstadiet; IKT; digitalisering; applikationer;

  Sammanfattning : Digitalisering har ökat samt utvecklats senaste årtionde och dagens teknologi har ett stort inflytande på samtliga verksamheter. Digitalteknik är bland de största utvecklingarna som har påverkat jordens befolkning. LÄS MER

 3. 3. En gåva från gudarna eller förlegad kunskap? : En studie om handskrivningens roll i svenskundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Madeleine Bergkvist; [2023]
  Nyckelord :handskrivning; digitalt skrivande; penna och papper; digitalisering; IKT; kognitiva funktioner; handen och hjärnan; gymnasieskolan; svenskundervisning; svenskämnet; ramfak- torer; ramfaktorteorin;

  Sammanfattning : Denna studie avser att undersöka svensklärares inställning till handskrivning respektive digitalt skrivande i syfte att utröna hur detta påverkar deras undervisning. Vidare ämnar studien att lyfta fram de arbetssätt och sammanhang i vilka dessa lärare uppmuntrar eleverna till handskrivning i svenskundervisningen på gymnasiet. LÄS MER

 4. 4. IKT i matematikundervisningen : Systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :David Öhman; Mikael Baggner; [2023]
  Nyckelord :IKT; Matematikundervisning; Måluppfyllelse; Årskurs 1–7;

  Sammanfattning : Den svenska skolan strävar efter att vara i framkant med utveckling och användning av Informations och Kommunikations Teknologi (IKT) i skolan. I och med att IKT är relativt nytt kan lärare uppleva svårigheter när de försöker applicera detta i undervisningen. LÄS MER

 5. 5. Förskollärares användning av digitala verktyg i planerade aktiviteter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Utbildningsvetenskap

  Författare :Georgia Gaitanidou; Ida Andersson; [2023]
  Nyckelord :Participation; digital tools; digital skills; ICT; multimodal; Delaktighet; digitala verktyg; digitala kompetens; IKT; multimodal;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på hur förskollärare använder digitala verktyg i sina verksamheter för att stimulera barns lärande. Kvalitativa intervjuer genomfördes för att undersöka förskollärares förhållningssätt i användningen av digitala verktyg i planerade aktiviteter. LÄS MER