Sökning: "IKT informations- och kommunikations teknik"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden IKT informations- och kommunikations teknik.

 1. 1. EFL Teachers’ Experiences Teaching Online using ICT : A Case Study of the Transition from Classroom Teaching to Online Teaching during the COVID-19 Pandemic

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Johanna Ingemarsson; [2021]
  Nyckelord :EFL; ICT; emergency remote teaching; information technology; online teaching; distance education; COVID-19 pandemic; EFL; IKT; akut fjärrundervisning; informationsteknik; onlineundervisning; distansutbildning; COVID-19 pandemi;

  Sammanfattning : The aim of this research project was to contribute to the knowledge about the teaching practices taking place during the COVID-19 pandemic, by investigating the use of information and communication technology (ICT) in online teaching by five EFL (English as a foreign language) teachers and their experiences of transforming from classroom teaching to online teaching during the pandemic. Furthermore, this study has also investigated how these teachers believe online teaching has affected their students’ English learning. LÄS MER

 2. 2. IKT och specialpedagogik : En kvalitativ studie om hur specialpedagoger anser att IKT kan skapa förutsättningar för inlärning hos elever med inlärningssvårigheter

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :My Olausson; [2018]
  Nyckelord :Informations- och kommunikations teknik IKT ; inlärningssvårigheter; pedagog; specialpedagog; specialundervisning; särskilt stöd;

  Sammanfattning : I denna studie kartläggs hur specialpedagoger ansåg att IKT kunde användas i undervisningen för att skapa förutsättningar för inlärning hos elever med inlärningssvårigheter och vad som krävdes för att IKT skulle kunna användas, samt på vilka sätt specialpedagogerna ansåg att lärandemiljön kunde förändras för elever med inlärningssvårigheter i och med användningen av IKT i undervisningen. Studien baserades på mailintervjuer där nio informanter samtliga verksamma specialpedagoger i kommunala skolor i västra Sverige intervjuades. LÄS MER

 3. 3. Rektor - ett arbete av vIKT. Hur rektorer ser på sambandet mellan sitt eget ledarskap, IKT som läromedel eller verktyg och SO- undervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Jonas Askne; [2015-06-02]
  Nyckelord :SO; didaktik; rektor; skolledare; ledarskap; IKT; källkritik; sociokulturellt; livsvärld;

  Sammanfattning : De senaste åren har skett en stor förändring kring både synen på och tillgång till modern teknik (informations- och kommunikations teknologi, IKT) i utbildningsmiljön. Detta är en naturlig utveckling. Skolan ska återspegla samhället och eleverna ska självklart lära sig både om och med datorer. LÄS MER

 4. 4. Elevers textskapande i en digitaliserad klassrumsmiljö

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linn Sundin; [2015]
  Nyckelord :0;

  Sammanfattning : Studien berör elevers textskapande och användningen av Informations- och kommunikations-teknik (IKT) i skolan och hur elevers interaktion kan beskrivas i ett sådant sammanhang.Studiens syfte är att lyfta fram forskningsresultat inom fältet samt resultat från en empiriskstudie i årskurs 1-2. LÄS MER

 5. 5. Surfplattan, ett verktyg för barn i alla åldrar? : En jämförelsestudie om arbetet med surfplattan i förskolan med de yngsta och de äldsta barnen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Lisa Fältskog; [2014]
  Nyckelord :Förskola; IKT informations- och kommunikations teknik ; Surfplatta; pedagoger; barn; ålder;

  Sammanfattning : Det här är en jämförelsestudie om användandet av surfplattan i förskolan. Syftet medundersökningen är att ta reda på hur pedagogerna använder surfplattan i förskolan. Vilkaskillnader eller likheter visar sig i användandet av surfplattan beroende på barns ålder. LÄS MER