Sökning: "IKT och hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden IKT och hälsa.

 1. 1. En beskrivning av syntetisk media i relation till folkhälsovetenskapligt arbete och empowerment hos hälsokonsumenten : En strukturerad litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Veronica Nähr; [2021]
  Nyckelord :Synthetic media; health consumer; information and communication tools ICT ; health promotion; empowerment; Syntetisk media; hälsokonsument; informations- och kommunikationsverktyg IKT ; hälsofrämjande; empowerment;

  Sammanfattning : Introduktion: Syntetisk media omfattar teknik som berör många områden, t ex syntetisk text- och röstbearbetning, videomanipulation, bildmanipulation, digitala människor och ansikten. Under de senaste åren har den tekniska utvecklingen accelererat ytterligare, till en informations- och kommunikationsteknologi (IKT) som omfattar möjligheten att använda syntetisk media alltmer. LÄS MER

 2. 2. Meningen med livet, på nätet : Ungas erfarenhet av existentiella samtal i digitala miljöer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Maria Jäder Tietäväinen; [2021]
  Nyckelord :digitalisering; existentiell hälsa; IKT; livsfrågor; meningsskapande;

  Sammanfattning : Digitala miljöer och verktyg har utvecklats till alltmer integrerade delar i vardagliga processer och under pandemin covid-19 har digitaliseringen påskyndats och normaliserats än mer intensivt. Syftet med studien var att beskriva ungas erfarenheter av existentiella samtal i digitala miljöer. LÄS MER

 3. 3. Gymnasielärares arbete med digitala verktyg och dess roll i idrottsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Mergim Spahija; Jasarevic Mirza; [2020]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Idrott och hälsa; IKT; Lärande; Skola; Undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur användningen av digitala verktyg i idrottsämnet sker, vilka digitala verktyg som används samt de möjligheter och hinder som elever och lärare ställs inför vid ett användande av digitala verktyg. För att kunna undersöka detta så har vi använt oss av kvalitativ metod i form av intervjustudier och vi har även använt av oss teoretiska modeller som TPACK och sociokulturellt perspektiv för att kunna analysera de resultat som vi har samlat in. LÄS MER

 4. 4. Säkrare kommunikation genom digitalisering inom hälso- och sjukvård : Undersökning av hur ett IT-system med säker meddelandehantering ger verksamhetsnytta för hälso- och sjukvårdspersonal

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Mikaela Målström; [2020]
  Nyckelord :Verksamhetsnytta; implementering; digitalisering; SecureMailbox; e-hälsa; informationssystem; säker digital kommunikation; introduktion; IKT;

  Sammanfattning : När ett nytt IT-system ska införas i en verksamhet är det viktigt att involvera deltagare som arbetar inom verksamheten. Deltagarna anses bidra under utvecklingsprocessen av IT-systemet genom åsikter och rekommendationer. LÄS MER

 5. 5. Var är balansgången? : En kvalitativ studie om rektorers vägledning gällande digitala skärmar.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Julia Elmhall; Sandra Holm; [2020]
  Nyckelord :Förskola; Rektorer; Digitala skärmar; IKT; Vägledning; Digitala verktyg;

  Sammanfattning : Studien grundas på fyra rektorers beskrivningar och vilken vägledning som ges till förskolans personal gällande digitala skärmar i förskolan. Syftet med studien är att genom ett hälso- och lärande perspektiv synliggöra hur rektorer vägleder sin personal i undervisningen gällande användningen av digitala skärmar i förskolan. LÄS MER