Sökning: "IKT- verktyg Informations- och kommunikationsteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden IKT- verktyg Informations- och kommunikationsteknik.

 1. 1. Use of digital tools in mother tongue language teaching From the mother tongue teacher's perspective

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Azal Redhaa; Jathal Asmael; [2020]
  Nyckelord :digitala verktyg; IKT; Modersmål; SAMR-modell;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med studien är att undersöka hur modersmålslärarna använder sig utav digitala verktyg i undervisningen, samt att ta reda på fördelarna och nackdelarna med användning av digitala verktyg som läromedel i modersmålsundervisningen. Studien bygger på en kvalitativ undersökning, där sex modersmålslärare intervjuades och sex lektionsobservationer genomfördes. LÄS MER

 2. 2. User perception of new ICT in risk management : A Swedish Case study in construction

  Master-uppsats, KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning; KTH/Ledning och organisering i byggande och förvaltning

  Författare :Elina Nilsson; Emelie Löfquist; [2020]
  Nyckelord :Information Management; Information and Communication Technology; Risk management; Digitalization; Informationshantering; Informations- och kommunikationsteknik; Riskhantering; Digitalisering;

  Sammanfattning : The construction industry today is entirely dependent on the work of projects and these projects are associated with a numerous amount of risks. In order to manage and control these risks, research has shown that efficient strategies are needed, thus, to be able minimize different deviations throughout the entire project life cycle. LÄS MER

 3. 3. IKT-verktyg slår inte det fysiska mötet : En jämförande fallstudie om chefers kommunikation på distans och på plats

  Master-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Michelle Lorinius; Linnea Östberg; [2020]
  Nyckelord :distance leadership; traditional leadership; digital leadership; ICT; communication; managers communication; Media richness theory; distansledarskap; traditionellt ledarskap; digitalt ledarskap; IKT; kommunikation; chefers kommunikation; Media richness theory;

  Sammanfattning : Verktyg för informations- och kommunikationsteknik (IKT-verktyg) får en viktigare roll inom organisationer, både då medarbetare befinner sig på samma arbetsplats såväl på distans. Att arbeta på distans innebär nya förutsättningar för chefer och kommunikation, något som upplevs vara komplicerat (DeRosa et al. LÄS MER

 4. 4. Den digitaliserade vården : En litteraturöversikt om sjuksköterskor och det digitala vårdarbetet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

  Författare :Albin Ågefors; [2020]
  Nyckelord :Digital tools; experiences; ICT; literature review; nurses.; Digitala verktyg; erfarenheter; IKT; litteraturöversikt; sjuksköterskor.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dagens samhälle blir allt mer effektiviserat och digitaliserat genom användandet av informations- och kommunikationsteknik (IKT) och dess digitala verktyg. Detta gäller även vården. LÄS MER

 5. 5. IKT i matematikundervisningen – en intervjustudie om digitala verktyg i matematik för årskurs 4-6

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Malin Naurin; [2019-03-11]
  Nyckelord :IKT; matematikundervisning; digitala verktyg; skola; implementering; förhållningssätt; kompetens; lärande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att kartlägga på vilket sätt lärare använder Informations- ochkommunikationsteknik och digitala verktyg i matematikundervisningen. Här klargörs deargument lärare nämner när de motiverar sitt val av verktyg. LÄS MER