Sökning: "IKT"

Visar resultat 1 - 5 av 1099 uppsatser innehållade ordet IKT.

 1. 1. ”Det är ett fantastiskt verktyg, när man kan jobba med det på ett bra sätt!”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Elena Vasilescu Duicu; Linn Larsson; [2024-02-27]
  Nyckelord :IKT; digitala verktyg; förskollärare; livsvärldsfenomenologi;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att utforska hur sju förskollärare som fått sin legitimation efter 2017 upplever sitt arbete med digitala verktyg, undervisning och relaterade aktiviteter. Motivet för detta är dels att undersöka hur pedagogernas personliga intresse påverkar hur användandet av digitala verktyg på förskolan går till, dels att utforska hur förskollärarna tolkat de delar om arbete med digitala verktyg som tillkom när läroplanen för förskolan uppdaterades 2018 och hur de arbetar med dessa mål. LÄS MER

 2. 2. ”Digitala verktyg är så mycket mer än en iPad” : En kvalitativ studie om pedagoger i förskolans syn på digitala kompetens och arbete med digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Matilda Holmgren; [2024]
  Nyckelord :Digitala verktyg; digital kompetens; digital klyfta; IKT; iPad; lpfö18;

  Sammanfattning : Inledning  Digitala verktyg och digital kompetens är ett högt aktuellt område där det sker ständiga debatter om skärmars skadlighet för barn. Idag framkommer det i läroplanen för förskolan att förskollärare ska ansvara för att ge barnen möjlighet att möta digitala verktyg och skapa en digital kompetens men hur när forskning visar alla skador digitala verktyg kan ge?   Syfte och frågeställningar   Syftet med studien är att undersöka pedagogernas syn på deras kompetens i att använda digitala verktyg i verksamheterna för att utveckla barnens digitala kompetens. LÄS MER

 3. 3. IKT-pedagogers uppfattningar om IKT och digitalisering i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Isak Vessman; [2024]
  Nyckelord :IKT; förskola; digitala verktyg; teknik.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to spread a broader understanding of ICT educators’ experiences of digital tools and professional development in preschool. ICT educators possess greater knowledge in the area then regular preschool teachers, which is why they were selected to participate in the study. LÄS MER

 4. 4. Digitala verktyg i fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Patrick Voicu; Zana Selimani; [2023-10-26]
  Nyckelord :Digitala verktyg; IKT; fritidshem;

  Sammanfattning : Målet med denna uppsats är att identifiera och diskutera tankar kring digitala verktyg bland legitimerade grundskolelärare på fritidshem. Studien genomfördes genom kvalitativa intervjuer med legitimerade grundskollärare på olika fritidshem i Göteborgsområdet. LÄS MER

 5. 5. IKT och fritidshemmet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Jennefi Andersson; Nathalie Ögren; [2023-10-26]
  Nyckelord :IKT; fritidshem; lärare inom fritidshem; digitala verktyg; digital kompetens; styrdokument; lärarperspektiv; sociokulturellt perspektiv; kvalitativ intervjumetod;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka huruvida läroplanens riktlinjer är vägledande för lärare i fritidshem kring arbetet med digitala verktyg. Detta genom att synliggöra hur lärare i fritidshem resonerar och beskriver arbetet med IKT i verksamheten. LÄS MER