Sökning: "INGEMAR GUSTAFSSON"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden INGEMAR GUSTAFSSON.

 1. 1. Att upptäcka relationsvåld – en sammanställning av sex screeninginstrument : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Ingemar Gustafsson; Marie Lindberg; [2012]
  Nyckelord :Screening; Intimate Partner Violence; Battered Women; Screening; Relationsvåld; Misshandlade kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund Mäns våld mot kvinnor är ett globalt hälsoproblem, som spänner över såväl religiösa, geografiska som socioekonomiska gränser. En metod för att hitta dessa kvinnor är att administrera ett så kallat screeningverktyg eller frågeformulär. LÄS MER

 2. 2. Livet med Övervakningspanelen - En studie av Panelens relation till den konventionella revisionen och dess effekt på redovisningen i Sverige

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ingemar Gustafsson; Carl Broberg; Martin Lindbäck; [2004]
  Nyckelord :Panelen för övervakning av finansiell rapportering; finansiella rapporter; internationella redovisningsstandarder; tillsyn; noterade företag; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Undersökningen syftar till att utreda den effekt införandet av en granskning, vid sidan av revisionen, av finansiella rapporter får på dels synen på redovisning och revision, dels den faktiska redovisningen. Uppsatsen syftar även till att diskutera möjligheten för Panelen att utföra den faktiska övervakningen av företagens finansiella rapporter. LÄS MER

 3. 3. Personalredovisning - Redovisning av sjukfrånvaro i Skånes kommuner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Susanne Nilsson; Fredrik Paulsson; Ingemar Gustafsson; [2003]
  Nyckelord :Personalredovisning; sjukfrånvaro; offentlig verksamhet; kvantitativ dokumentstudie; kvalitativa personliga intervjuer; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet är att beskriva vilken information angående personalens sjukfrånvaro som förekommer i kommunernas årsredovisningar samt att identifiera varför denna information redovisas eller inte redovisas. Vi har dessutom som syfte att undersöka vad den kommande lagändringen angående obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro kommer att få för påverkan på kommunernas redovisning. LÄS MER