Sökning: "IOP"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet IOP.

 1. 1. Mellan deltagande och inflytande : En kritisk granskning av statens förhållningssätt till partnerskap i välfärden

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alexander Nazar; [2021]
  Nyckelord :IOP; idéburet offentliga partnerskap; partnerskap; välfärdsmarknad; upphandling; WPR;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur statens föreställningar om civilsamhällets roller i välfärden avspeglas i en offentlig utredning om idéburet offentliga partnerskap (IOP). Detta är särskilt intressant givet hur den tidigare civilsamhällesforskningen pekar på att staten alltmer värderar organisationer i det civila samhället likt aktörer på en marknad samtidigt som välfärdssystemen utvecklats på ett sätt som ignorerar organisationernas särart. LÄS MER

 2. 2. "Ett plus ett blir tre" : En kvalitativ studie av idéburet och offentligt partnerskap ur ett relationellt perspektiv

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Rebecca Rosenberg; Christine Cleyton Jørgensen; [2021]
  Nyckelord :Civil Society Public Partnership; Institutional logics. boundaries; power; Idéburet offentligt partnerskap; institutionella logiker; gränser; makt;

  Sammanfattning : Idéburet offentligt partnerskap (IOP) togs fram av intresseorganisationen Forum - idéburna organisationer med social inriktning 2010 som en partnerskapsmodell mellan idéburen ochoffentlig sektor. Partnerskapsmodellen bygger på en idé kring ömsesidig samverkan mellan den idéburna och offentliga organisationen. LÄS MER

 3. 3. Long-term results regarding healing andcomplications after 25-gauge pars planavitrectomy for large full-thickness macularholes

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Amanda Berggren; [2021]
  Nyckelord :full-thickness macular hole. 25-gauge vitrectomy; healing rate; visual acuity; postoperative complications;

  Sammanfattning : Introduction A full-thickness macular hole (FTMH) is a round deformity in the fovea that involve alllayers of the neurosensory retina. The condition is usually symptomatic and is associatedwith a decreased visual acuity (VA). Large FTMHs are associated to a larger decrease in VA. LÄS MER

 4. 4. Hur granskas eldsjälen? : Om kvalitet i idéburen social välfärdsverksamhet

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Emilia Klaar; [2021]
  Nyckelord :Kvalitet; idéburen välfärd; idéburen verksamhet; civilsamhället; socialt arbete; Idéburet Offentligt Partnerskap; IOP; Överenskommelsen; Weber; idealtyper; vetenskapsteori; Popper; kritisk rationalism;

  Sammanfattning : Rapporten syftar till att beskriva och problematisera kvalitet i idéburen, social välfärd. Ansatsen är att utmana antagandet att idéburen verksamhet drivs av goda intentioner och därför levererar omsorgstjänster av god kvalitet. Resultatet visar att idéburna organisationer erbjuds en särställning i välfärden tack vare sina särdrag. LÄS MER

 5. 5. Upphandling av idéburna kvinnojourer genom idéburet offentligt partnerskap – en analys av dess förenlighet med upphandlingslagstiftningen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Frida Håkansson; [2021]
  Nyckelord :Offentlig rätt; Offentlig upphandling; IOP; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This dissertation examines the possibility for municipalities to finance and collaborate with IOP that conduct women's emergency services through IOP partnerships without the procurement legislation becoming applicable. The rules on public procurement generally mean that contracting authorities, such as municipalities, must apply a procurement procedure when purchasing services, which means that they must expose their purchases to competition through advertising and award contracts to the supplier who has submitted the most economically advantageous tender. LÄS MER