Sökning: "IPA-analys"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet IPA-analys.

  1. 1. En svår nöt att knäcka : Verksamma förskollärares upplevelser om vaken-vilan

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

    Författare :Therese Ericsson; Rebecca Wallberg; [2018]
    Nyckelord :Awake-rest; Preschool Organization; Child group size; Number of staff; Read-rest; IPA analysis; Vaken-vila; Förskolans organisation; Barngruppsstorlek; Personaltäthet; Läsvila; IPA-analys;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares upplevelser av vaken-vila. Kvalitativaintervjuer med tio förskollärare har genomförts och resultatet har analyserats med IPA. Tvåhuvudteman har framtolkats. LÄS MER