Sökning: "IPA"

Visar resultat 1 - 5 av 206 uppsatser innehållade ordet IPA.

 1. 1. Assessing security and IPA in Afghanistan : A comparative case study on the assessment of security and internal protection alternative in Sweden and Norway

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Ida Kjellberg Stjernström; [2020]
  Nyckelord :Afghanistan; Security; Internal Protection Alternative; Asylum; Swedish Migration Agency; Norwegian Directorate of Immigration; UDI; EASO; UNHCR; International law; the 1951 Refugee Convention; the Directive 2011 95 EU;

  Sammanfattning : It is common by states to deny asylum for asylum-seekers with the argument that the applicant could find protection within their own country of residence instead of receiving international protection. This is called internal protection alternative (IPA). LÄS MER

 2. 2. Döva i arbetslivet : En studie om upplevelser av utanförskap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ulrika Jansson; [2020]
  Nyckelord :Döva; döva och gravt hörselskadade; svenskt teckenspråk; arbetsliv och utanförskap;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om döva i arbetslivet. Meningen med uppsatsen är att undersöka om döva upplever sig utanför på sina arbetsplatser och i vilka situationer det uppstår. En av frågeställningarna är hur döva beskriver den språkliga interaktionen. Tidigare forskning visar att döva hamnar utanför på grund av de språkliga barriärerna. LÄS MER

 3. 3. How do you succeed on Tinder? An exploratory study about young women’s self-presentation and strategies online

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Alice Jörgensen Pesch; Cilla Palmroos; [2020]
  Nyckelord :Self-presentation online; Tinder; online dating; true self;

  Sammanfattning : Background: As the expanding digital tools of communications provide new ways for people to interact online, new ways of initiating relationships have emerged from this technological development. From traditional online dating sites to today’s proximity dating applications that enable users to easily interact with other users nearby with the help of geolocation technology. LÄS MER

 4. 4. Resan ingen klarar ensam - Psykodynamiska terapeuters upplevelser i psykoterapi vid psykossjukdom

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jonas Ramner; [2020]
  Nyckelord :psykos; schizofreni; psykodynamisk psykoterapi; terapeuters upplevelser; tolkande fenomenologisk analys IPA ; psychosis; schizophrenia; psychodynamic psychotherapy; therapist experience; interpretative phenomenological analysis IPA ; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka psykodynamiska terapeuters upplevelser i psykoterapi med patienter med psykossjukdom. Sex semistrukturerade intervjuer genomfördes. LÄS MER

 5. 5. Mellanchefers upplevda roll i beslutsimplementering : En studie inom industriella organisationer i Jönköpings län

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Louise Ericson; Lise Eriksen Bru; [2020]
  Nyckelord :Middle manager; decision implementation; industrial organizations; change process; leadership; Mellanchef; beslutsimplementering; industriella organisationer; förändringsarbete; ledarskap;

  Sammanfattning : Mellanchefer har en komplex roll, där de befinner sig i en gränsposition mellan anställda och ledning. Deras unika position gör att de har stor insikt i olika delar av organisationen, inom såväl det strategiska som det operativa arbetet. LÄS MER