Sökning: "IPAQ"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet IPAQ.

 1. 1. Samband mellan självrapporterad psykisk ohälsa och nivå av fysisk aktivitet hos unga kvinnor och män - En undersökning av 18-åriga gymnasieelever på naturvetenskapligt program :

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Hanna Boström; Alexander Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Physical activity; Mental health; Gender differences; School; Young adults; Physiotherapy.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förekomsten av psykisk ohälsa så som depression, ångest och stress (DÅS) är vanligt förekommande bland unga vuxna, framförallt hos kvinnor. Evidensen för att fysisk aktivitet har en reducerande effekt på DÅS är stark. LÄS MER

 2. 2. Fysioterapeutstudenters självskattade fysiska aktivitetsnivå och upplevda stress : Samband mellan fysisk aktivitetsnivå och stress samt en jämförelse mellan kvinnliga och manliga studenter.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Lisa Senneryd; Madeleine Sundberg; [2020]
  Nyckelord :IPAQ-SF; Physiotherapy students; Physical activity; PSS-10; Stress;

  Sammanfattning : Bakgrund Det finns ett intresse i samhället för både fysisk aktivitet och stress. Fysisk aktivitet och stress har ett komplext samband och de inverkar ömsesidigt på varandra. Fysisk aktivitet innefattar alla rörelser med kroppen som förbrukar energi och stress är en obalans mellan resurser och belastning. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet och upplevd fatigue hos kvinnor med bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Anna Hansson; Nicole Marsnäs; [2020]
  Nyckelord :Breast cancer; fatigue; physical activity; time since diagnosis; Bröstcancer; fatigue; fysisk aktivitet; sjukdomsduration;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Cancerfallen i Sverige fortsätter att öka. Bröstcancer är den vanligaste  bland kvinnor, ungefär var tredje kvinna drabbas. Biverkningarna av cancerbehandlingar är många, en av de vanligaste är fatigue som försämrar livskvaliteten hos de drabbade. LÄS MER

 4. 4. Sambandet mellan fysisk aktivitet, socioekonomisk status och studieresultat för elever på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Johan Becker; [2019]
  Nyckelord :physical activity; IPAQ; metabolic index; socioeconomic status; habitus; grades; fysisk aktivitet; IPAQ; metaboliskt index; socioekonomi; habitus; betyg;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att analysera sambandet mellan fysisk aktivitet och betyg i idrott och hälsa, samt mellan ett viktat betyg i matematik, svenska, engelska och idrott och hälsa och fysisk aktivitet. Studien undersöker vidare om det finns något samband mellan socioekonomisk status och fysisk aktivitet och med ett viktat betyg. LÄS MER

 5. 5. En korrelationsstudie om stress : Är fysisk aktivitet och sömn effektiva medel för att reducera stress?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Louise Wäppling; Misja Holst; [2019]
  Nyckelord :PSS-10; IPAQ; KSQ; Stress; Sleep; Physical activity; Students; PSS-10; IPAQ; KSQ; Stress; Sömn; Fysisk aktivitet; Studenter;

  Sammanfattning : Stress kan idag ses som ett av det moderna västerländska samhällets största folkhälsoproblem, där risken för att utveckla stressinducerade sjukdomar är hög. Forskning har funnit bevis på att fysisk aktivitet och sömn kan reducera stress, huruvida är det få studier som har kombinerat dessa två variabler för att undersöka högskole-och universitetsstudenters stressnivåer. LÄS MER