Sökning: "IPR-bolag"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet IPR-bolag.

  1. 1. Patenthavares möjlighet att hävda sina rättigheter enligt patentet - Tvistlösning vid patentintrång enligt svensk rätt

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Annika Kopp; [2012]
    Nyckelord :Civilrätt; processrätt; immaterialrätt; patentintrång; alternativ tvistlösning; konfliktlösning; EU-patent; patentförsäkring; IPR-bolag; Law and Political Science;

    Sammanfattning : An infringement in the intellectual property of a small or medium-sized enterprise can result in disastrous consequences due to the companies’ continuous development. Coincidentally, a growing global industry and trading enhance a facilitated innovation environment, amongst public and private companies. LÄS MER