Sökning: "ISA 701"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden ISA 701.

 1. 1. Hur har revisorer tillämpat SBO? : En studie om revisionsbyråernas användning av Särskilt Betydelsefulla Områden i svenska noterade bolag

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Ludvig Brydner; Markus Donnerberg; [2020]
  Nyckelord :KAM; audit; auditreport; harmonisation; isomorphism; SBO; revision; revisionsberättelse; harmonisering; isomorfism;

  Sammanfattning : Bakgrund: ISA 701 och Särskilt Betydelsefulla Områden (SBO) infördes år 2016 med avsikten att öka informationsvärdet i revisionsberättelsen. I den svenska kontexten är SBO ett outforskat område varför denna studie ämnar bidra till en förståelse för hur revisorers användning av SBO har sett ut sedan införandet. LÄS MER

 2. 2. Effekterna av Särskilt Betydelsefulla Områden : En kvantitativ studie om den utökade revisionsberättelsen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Malin Adamsson; Jennifer Johansson; [2019]
  Nyckelord :Särskilt betydelsefulla områden; SBO; Den utökade revisionsberättelsen; Revisionskvalitet; Informationsgapet; Förväntningsgapet; Agentteorin;

  Sammanfattning : Revisionsberättelsen och dess roll att förmedla trovärdig och väsentlig information har länge varit uppe för diskussion. Kritiker menar att revisionsberättelsen har utvecklats till en alltför standardiserad rapport där det råder brist på transparens i revisionen samt att kommunikationen med intressenter är bristfällig. LÄS MER

 3. 3. Revisionspaketet och kreditgivare : Bankers användning av revisionsberättelsen vid kreditgivning till börsnoterade bolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Haidi Jakobsson; Elin Nilsson; [2018]
  Nyckelord :informationsasymmetri; transparens; revisionsberättelse; ISA 701; revisionspaketet; kreditgivning;

  Sammanfattning : Den 31 december 2016 blev nya regler om utformningen av revisionsberättelser för börsnoterade bolag gällande. En bakgrund till implementeringen var att det fanns uppfattningar om att revisorer på ett tydligare sätt skulle redovisa det som framkommit genom revisionen i revisionsberättelsen. LÄS MER

 4. 4. Key Audit Matters som ett resultat av revisorns bedömning : En kvantitativ studie om Key Audit Matters i svenska börsbolag

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Elin Alkelin; Annie Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Key Audit Matters; Auditor’s report; Audit; Judgement; Client-specific factors; Key Audit Matters; Revisionsberättelse; Revision; Bedömning; Klientspecifika faktorer;

  Sammanfattning : Bakgrund Finanskrisen bidrog till en diskussion om företagsspecifik information i revisionsberättelsen, då många ansåg att revisorerna inte hade gjort tillräckligt för att varna om väsentliga risker i de reviderade företagen. Sedan december 2016 ska ISA 701 tillämpas vid revidering av börsnoterade företag. LÄS MER

 5. 5. The implementation of ISA 701-key audit matters: : Empirical evidence on auditors adjustments in the new audit report

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Berivan Dogan Bozan; Bana Arefaine; [2017]
  Nyckelord :Audit report; Key audit matters; Information gap; Expectation gap; the confidentiality duty.;

  Sammanfattning : The previous audit report gained a lot of criticism since it contained to much standard text that failed to convey valuable information for users. This lead to IAASB implementing a new standard, called ISA 701-KAM, which was implemented by all listed companies in the end of 2016. LÄS MER