Sökning: "ISO 3664"

Hittade 1 uppsats innehållade orden ISO 3664.

  1. 1. Softproof och färghantering i designprocessen : Från skärm till tryck

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

    Författare :Michael Nilsson; [2013]
    Nyckelord :Betraktningsljus; bildskärmskalibrering; bildskärmskorrektur; färghantering; Indesign; Illustrator; ISO 3664; ISO 12646; omgivningsljus; Photoshop; softproof;

    Sammanfattning : Målet med detta examensarbete har varit att ge en överblick över de parametrar som påverkar möjligheten att upprätta ett färghanterat arbetsflöde. Ett färghanterat arbetsflöde ger möjlighet att förutsäga färgåtergivningen i trycksaker via softproof – skärmkorrektur. LÄS MER