Sökning: "IT coach"

Visar resultat 1 - 5 av 149 uppsatser innehållade orden IT coach.

 1. 1. Från pärm till skärm : En kvalitativ studie om välfärdsteknik på särskilda boenden för äldre

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Demie Riffo De La Plaza; Diana Lahoni; [2019]
  Nyckelord :welfare technology; long-care facility for the elderly; nursing home; process of change; director; IT coach; digitalization; Social Sciences;

  Sammanfattning : In 2018, the Swedish government decided to invest 350 million SEK in welfare technology as a response to the increasing population of the elderly. The aim of this study was to investigate implementation managers’ descriptions of their work and use of welfare technology. LÄS MER

 2. 2. Black Masculinity and White-Cast Sitcoms : Unraveling stereotypes in New Girl

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Tema Genus

  Författare :Marie Zafimehy; [2019]
  Nyckelord :Black feminism; Feminist media studies; Men and masculinities; Representation; New Girl; Sitcoms;

  Sammanfattning : For decades, situational comedies — commonly named “sitcoms” — have been racially segregated on TV between Black-cast sitcoms and White-cast sitcoms. Extensive research has been led about representation of Black and White masculinities in this segregated context. LÄS MER

 3. 3. Arbetsterapeuters kliniska resonemang vid arbetet med vuxna klienter med ADHD

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Ida Hägglund; [2019]
  Nyckelord :Occupational therapy; clinical reasoning; attention deficit hyperactivity disorder; adults;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters kliniska resonemang vid arbetet med vuxna klienter med ADHD. Genom ett ändamålsinriktat urval identifierades åtta arbetsterapeuter inom psykiatrisk öppenvård som hade erfarenhet av att arbeta med vuxna klienter med ADHD. LÄS MER

 4. 4. Intellektuell gemenskap : En studie om fysisk aktivitet i grupp på daglig verksamhet

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Johanna Lager; Ida Juvas Sjöström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syftet är att undersöka vilka förutsättningar som påverkar deltagande i fysisk aktivitet hos personer med intellektuell funktionsnedsättning som går på daglig verksamhet. Vilka faktorer främjar till deltagandet i fysisk aktivitet? Vilka faktorer hindrar till deltagandet i fysisk aktivitet? Vad är upplevelsen av organiserad gruppträning? Metod En kvalitativ design med intervju som valdes som undersökningsmetod. LÄS MER

 5. 5. Uppfattningar och strategier kring återhämtning : En kvalitativ studie om elitidrottande ishockeyspelande gymnasieelever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Stefan Milenkovic; Adam Bergendahl; [2019]
  Nyckelord :återhämtning; rehabilitering; kost; sömn; överträning; skador; monitorering; uppfattning; strategier;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien var att undersöka elitidrottande ishockeyspelande gymnasieelevers uppfattning om återhämtning. Studiens frågeställningar var: Hur uppfattar elitidrottande ishockeyspelande gymnasieelever återhämtning? Vilka strategier för återhämtning förekommer bland elitidrottande ishockeyspelande gymnasieelever?   Metod Studien hade en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer genomfördes. LÄS MER