Sökning: "IT-användning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet IT-användning.

  1. 1. Variation i matematikundervisning - hur kan IT bidra?

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Maria Dahlmo; Pauline Aldenvik; [2009]
    Nyckelord :matematik; varierad undervisning; IT-användning;

    Sammanfattning : Sammanfattning:Det övergripande syftet med studien är att undersöka hur IT kan bidra med en variation iundervisningsformer i matematikundervisning. Våra huvudfrågor är: Hur samspelar undervisningsformenmed hur det matematiska innehållet framträder i undervisningen då IT används och vad innebäranvändningen av IT för interaktionen mellan elever och mellan lärare och elever?Studiens uppläggning omfattar tre olika observationer respektive tre intervjuer. LÄS MER