Sökning: "IT-användning"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet IT-användning.

 1. 1. Digitala verktyg som stöd i den tidiga läs-och skrivundervisningen för elever med läs-och skrivsvårigheter : En studie med utgångspunkt ur speciallärares/specialpedagogers perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sandra Magnusson; Elin Löfstedt; [2019]
  Nyckelord :Digitalt lärande; Läs- och skrivsvårigheter; Digitala verktyg; Specialpedagogik; Digitali-sering; Speciallärare; Specialpedagog; Läs- och skrivinlärning; IT- användning;

  Sammanfattning : Denna studie presenterar speciallärares/specialpedagogers erfarenheter och kunskaper om digitala verktyg inom specialundervisningen, med fokus på elever med läs- och skrivsvårigheter. Studiens resultat baseras på kvalitativa semistrukturerade interjuver med fem speciallärare och en specialpedagog. LÄS MER

 2. 2. Digitala supporttjänster : En kvalitativ fallstudie om digitalisering av IT-support

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Martin Karlsson; Anton Ericsson; [2018]
  Nyckelord :Business development; case study; customer involvement; digitization; IT; qualitative; self-service; support; Digitalisering; fallstudie; IT; kundinvolvering; kvalitativ; själv-service; support; verksamhetsutveckling;

  Sammanfattning : Studien ämnade att undersöka på vilket sätt kunder och supportanvändare ser på kundsupport. Hur verksamheter och organisationer skall gå till väga för att digitalisera sin IT-support på ett sådant vis att kunderna upplever supporterbjudandet som något användbart och värdefullt. LÄS MER

 3. 3. Comparing the Technical and Business Effects of Working with Immersive Virtual Reality Instead of, or in Addition to LayCAD in the Factory Design Process

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Sukesh Rohith Parthasarathy; [2018]
  Nyckelord :Factory Design; Immersive Virtual Reality; Point Clouds; CAD Objects; Factory;

  Sammanfattning : Scania needs to reconfigure their factories quickly to meet the future demands of the market. The process of reconfiguring factories starts with the factory layouts. Factory design is a complicated detail-oriented process, and if major physical changes on the factory floor and installations fail, it affects the entire production flow. LÄS MER

 4. 4. Framtidens digitaliserade skola: En Studie av Lärares Möjligheter och Utmaningar

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Allan Amin; Daniel Stanisic; [2017-09-13]
  Nyckelord :Digitalisering; Digitala skolor; Digitaliserad data; IT-användning; Digitalisering av skolan; Digitaliserad undersvisning;

  Sammanfattning : The Swedish School's vision is that in 2022, Sweden will be the best in the world to use thepotential of the digitalization (SKL2, 2017). It has turned out that digital tools themselves do notintroduce any change, but it is only when the digital tools are used with a thoughtful education,it will result in positive results (Swedish Public Administration, 2016). LÄS MER

 5. 5. Upplevelsen av teknologi och engagemang i arbetet: En korrelationsstudie utifrån Job Demands-Resources-modellen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sofia Jeppsson; Linnea Gard; [2017]
  Nyckelord :Job Demands-Resources-model; Utrecht Work Engagement Scale; engagement; information technology; IT demands; IT support; challenge and hindrance demands; Social Sciences;

  Sammanfattning : The technological advancements and digitalization of work has transformed how information is created, processed, stored and communicated. The integration of information technology (IT) has created new working conditions. Employees need to handle expectations of being accessible outside of work, responding to messages and learning new technology. LÄS MER