Sökning: "IT-chef."

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet IT-chef..

 1. 1. Faktorer som påverkar en framgångsrik övergång från lokalt lagrade system till molnbaserade IT-system ur tre aktörers perspektiv : En intervjustudie ur kund-, projektgrupp- och systemimplementatörsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sebastian Skystedt; [2019]
  Nyckelord :information system; cloud computing; saas; iaas; paas; user resistance; migration; technology implementation; Cloud Computing Security; security; risks; success factors; molntjänst;

  Sammanfattning : I takt med att världen digitaliseras och att allt fler företag börjar upptäcka fördelarna med molnbaserade IT-system, så misslyckas fortfarande hela 2/3 av alla IT-projekt trots att liknande projekt har gjorts många gånger förut. Denna kandidatuppsats har som syfte identifiera, beskriva och förklara de faktorer som påverkar en övergång från dagens lokalt lagrade system till molnbaserade IT-system, ur kund-, projektgrupp- och systemimplementatörsperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Bromsande faktorer för större bolag att migrera till molnbaserade affärssystem : En explorativ kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Henrik Borg; [2018]
  Nyckelord :Molnbaserat Affärssystem; Affärssystemsleverantör; ”Software as a Service”; ”Multi-Tenant”; Bromsande faktorer; Relativa fördelar.;

  Sammanfattning : AbstractStörre bolag är inte lika aktiva som små till medelstora bolag när det gäller att migrera sitt affärssystem till molnet. Små till medelstora bolag migrerar i allt större utsträckning sina affärssystem till molnet. LÄS MER

 3. 3. Bland kulturvetare, småpåvar och heliga kor: En kvalitativ fallstudie om organisatoriska värderingars dynamik och tvetydighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Jansson; Jimmy Björklund; Adrian Schmidt; [2017]
  Nyckelord :Organisatoriska Värderingar; Organisationskultur; Kulturvetare; Tolkningsföreträde; Småpåvar; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Bland Kulturvetare, Småpåvar och Heliga kor: en Kvalitativ Fallstudie om Organisatoriska Värderingars Dynamik och Tvetydighet Seminariedatum: 2017-06-01 Ämne/kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Jimmy Björklund, Andreas Jansson och Adrian Schmidt Handledare: Devrim Göktepe-Hultén Nyckelord: Organisatoriska Värderingar, Organisationskultur, Kulturvetare, Tolkningsföreträde, Småpåvar Syfte: Syftet med denna uppsats är att utveckla en fördjupad förståelse för organisatoriska värderingars dynamik. Metod: Studien baseras på en kvalitativ forskningsstrategi, med en metateoretisk utgångspunkt i ett interpretativistiskt och social-konstruktivistiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Hur IT stödjer Total Quality Management i Medelstora tillverkande företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Nino Titoric; Kristian Cavdarovski; [2012]
  Nyckelord :Total Quality Management; Företagsledningen; Information Teknologiskt stöd.;

  Sammanfattning : I dagens företagsklimat krävs det att medelstora tillverkande företag tillverkar produkter med hög kvalitet, för att vara i framkant vad gällande ledande kunskaper inom företagets verksamhetsområde. Ett sätt för företag att ständigt utvecklas och driva en vinstdrivande verksamhet är att fokusera på kvalitetsarbetet. LÄS MER

 5. 5. Ett företags motiv vid tillsättandet av en controller

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Sofie Lavelius; Mikael Hallbäck; [2010]
  Nyckelord :Företagsekonomi; Management; Controller; Controllerrollen; Ekonomistyrning; Ekonomi-chef; IT-chef.;

  Sammanfattning : Controllerrollen har sitt ursprung i USA där den verkade i de amerikanska järnvägsbolagen under 1800-talet . Termen kom sedan till Sverige runt 1970-talet då intresset för en controller ökade i Europa. LÄS MER