Sökning: "IT-företag"

Visar resultat 1 - 5 av 253 uppsatser innehållade ordet IT-företag.

 1. 1. Lämnar IT-företag mer pengar på bordet vid börsintroduktion? : En jämförande studie mellan IT-företag och icke IT-företags nivå av underprissättning på Nasdaq Stockholm

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maeve Olsson; Simon Mäntylä; [2021]
  Nyckelord :Underprissättning; börsintroduktioner; IT-företag; Företagsålder; Informationsasymmetri; Hot market issue; Nasdaq Stockholm;

  Sammanfattning : Underprissättning vid börsintroduktioner innebär att aktiens pris stiger i värde från dess teckningskursvid slutet av första handelsdagen. På grund av IT-företagens volatila kassaflöde uppstår svårigheter vidprissättningen inför en börsintroduktion. LÄS MER

 2. 2. Digitalt ansvarstagande som stöd till en hållbar arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofie Rydén; Caroline Larsson; [2021]
  Nyckelord :Digital responsibility; Digital sustainability; Digital integrity; Digital functionality; Sustainable digital work environment; Digital communication; CDR; Digitalt ansvar; Digital hållbarhet; Digital integritet; Digital funktionalitet; Hållbar digital arbetsmiljö; Digital kommunikation; CDR;

  Sammanfattning : Den fysiska arbetsmiljön är ett känt fenomen där arbetet kring förbättring har pågått under en längre tid. Den digitala arbetsmiljön är dock något nyare som blir allt mer påtaglig med den digitala utvecklingen. LÄS MER

 3. 3. Förändras ledarskapet när det sker på distans? : En studie om chefers upplevelse av ledarskapets förändring till distansarbete på ett IT-företag till följd av Covid-19

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Mira Pelkonen; Ronja Lundqvist; [2021]
  Nyckelord :leadership; virtual teams; adaptive leadership; situational leadership; E-leadership; ledarskap; virtuella team; adaptivt ledarskap; situationsanpassat ledarskap; E-ledarskap;

  Sammanfattning : Covid-19 is a virus that has been rapidly spreading throughout the entire world from the start of 2020 and continued even during 2021. In a little bit over a year Sweden had more than one million confirmed cases of Covid-19. LÄS MER

 4. 4. En kvinnlig kollega bland andra : Hur företag i IT-branschen arbetar med att jämna ut könsfördelningen

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Joel Elenius; Michaela Risvall; [2021]
  Nyckelord :Jämställdhet; IT-branschen; könsfördelning; rekrytering; mångfald; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Det råder en brist på kvinnor inom IT-branschen trots år av åtgärder på regerings- ochföretagsnivå. Denna avsaknad leder bland annat till brist på innovation, kreativitet ochminskad konkurrenskraft. LÄS MER

 5. 5. Livspusslet i en tid av gränslöshet : Digitalisering och samspelet mellan arbetsliv och privatliv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Evelina Olsson; Agnes Wandebäck; [2021]
  Nyckelord :Digitalisering; Distansarbete; Gränslöshet; Balans; Berikning; Konflikt;

  Sammanfattning : Ett intresse för frågor kopplade till det ständigt aktuella “livspusslet” förde oss in på hur villkoren och förutsättningarna på arbetsmarknaden har förändrat vårt arbetssätt till följd av digitalisering och teknologisk utveckling. Digitala hjälpmedel har resulterat i att medarbetare kan utföra sina arbetsuppgifter oberoende tid och rum, ett fenomen som benämns gränslöshet. LÄS MER