Sökning: "IT-investering"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet IT-investering.

 1. 1. Hur kan statliga myndigheter lyckas med sina IT-satsningar? : Dialogseminarier med beställarorganisationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Frida Löfqvist; [2015]
  Nyckelord :procurement competence; procurement responsibility; IT procurer; IT procurement; IT investment; contracting; acquire; Government authorities; procurement process; business requirements; usability; dialogue seminars; beställarkompetens; beställaransvar; beställarmetoder; beställarstöd; IT-beställare; IT-beställning; IT-investering; IT-satsning; upphandling; myndigheter; beställningsprocessen; verksamhetsnytta; nyttoeffekt; användbarhet; dialogseminariemetodiken; dialogseminarier; dialogseminarieserie;

  Sammanfattning : Varför misslyckas statliga myndigheter så ofta med sina IT-satsningar och vad kan man göra åt detta? Att IT-investeringar som görs av våra myndigheter inte ger önskade nyttoeffekter i verksamheten, innebär en stor kostnad för samhället. Tidigare forskning visar att det är vanligt att man utvecklar IT-stöd utan att först utreda vad organisationen egentligen vill uppnå med dem. LÄS MER

 2. 2. Fem för en - från komplexitet till simplicitet : En fallstudie om avgörande faktorer och riskkällor utifrån en multidimensionell IT-investering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Anna Stafström; Josefin Lundberg; [2015]
  Nyckelord :Multidimensional IT-investment; Hypernet; Law on Public Procurement; Business Case; significant factors; sources of risk; Multidimensionell IT-investering; Hypernet; Lagen om Offentlig Upphandling; Business Case; betydande faktorer; riskkällor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dagens snabbföränderliga värld och höga konkurrenstryck ställer krav på innovativa investeringar för en verksamhets fortskridning. Nytt paradigm inom IT-branschen är molntjänst, där utbjudande leverantör bör ta hänsyn till vissa faktorer för att erhålla ett gynnsamt utfall. LÄS MER

 3. 3. Synen på värdering av Itsystem. En kvalitativ studie av IT-investeringar i fyra kommuner i Västra Götaland

  Kandidat-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :JOHN ANDERSSON; MINA DARAKHSHAN; [2014-07-03]
  Nyckelord :IT-investering; värdering; utvärdering; kommun; offentlig sektor;

  Sammanfattning : When a municipality is about to realize an IT investment, e.g. an economy system, theywill need to do procurement according to the laws of procurements. To perform suchprocurement takes time and energy from the everyday work at the municipalities, andtherefore they want to make a quick and efficient procurement. LÄS MER

 4. 4. Värdet av Enterprise Arkitektur i en verksamhet. En kvalitativ studie av hur man förklarar värdet av att använda Enterprise Arkitektur i en verksamhet i olika mognadssteg

  Master-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Stefan Simicic; Rickard Andersson; [2014-07-01]
  Nyckelord :Enterprise Arkitektur; mognadsgrad; verksamhetsnytta; alignment; strategiutveckling; förändringsledning; IT-investeringar;

  Sammanfattning : The purpose with this report is to highlight the value which Enterprise Architecture (EA) can bring,including the effects that can emerge, for a business. In the report we also study how Enterprise Architecturemay serve as basis for generating even more business value. LÄS MER

 5. 5. Guide för design av ett Business Case för IT-investeringar tillämpat ett SME

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Antabi Christian; Lindeborg Helena; [2012-08-29]
  Nyckelord :Business Case; design Science; nyttor; kostnader; risker och kritiska framgångsfaktorer; IT-investering; affärssystem;

  Sammanfattning : Problemdiskussion: IT‐investeringar är ofta den största investeringen ett företag gör.För ett medelstort företag blir det extra viktigt om att försäkra sigom ett lyckat IT‐projekt. Denna uppsats lyfter fram skillnadernamellan vad teoretikerna anser vara en kritisk framgångsfaktor ochvad praktikerna har för syn på dessa. LÄS MER