Sökning: "IT-investering"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet IT-investering.

 1. 1. Artificiell Intelligens : - Skatteverkets och Försäkringskassan investeringsprocess

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Lisa Strömvall; Linn Duàn; [2020]
  Nyckelord :Artificiell intelligens; IT-investering; motiv; risk;

  Sammanfattning : Sammanfattning Magisteruppsats, Civilekonomprogrammet - controller, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö, VT20, 4FE18E. Titel: Artificiell Intelligens – Skatteverkets och Försäkringskassans investeringsprocess Författare: Linn Duàn och Lisa StrömvallExaminator: Elin Funck Handledare: Eva Wittbom Inledning & Problematisering: Artificiell intelligens (AI) uppkom redan på 1950-talet men det har först under tidiga 2000-talet kommit att bli ett aktuellt ämne på grund av att organisationerna har mognat beträffande de organisatoriska lösningarna som medför att en teknologi som AI kan utnyttjas. LÄS MER

 2. 2. Riskhantering för molnbaserade affärssystem i stora organisationer : En studie om hur stora organisationer hanterar säkerhetsrisker som kan uppstå vid nyttjandet av molnbaserade affärssystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Drilon Zogaj; [2020]
  Nyckelord :Cloud-based ERP-systems; cloud computing; risk management; large organizations; security risks; molnbaserade affärssystem; molntjänster; riskhantering; stora organisationer; säkerhetsrisker; kravhantering; avtal; dataintegritet; datasäkerhet; riskhanteringsmetod; användarinvolvering; hållbarhet;

  Sammanfattning : Framväxten av molntjänster är en trend som påverkar organisationer i allt större utsträckning vilket anses vara framtiden inom informationsteknik. Idag migrerar stora organisationer i allt större grad sina affärskritiska affärssystem till molnet, trots att det är en av de mest riskabla, kostsamma och tidskrävande IT-investering som en organisation någonsin kan göra. LÄS MER

 3. 3. Nyttorealisering i svenska kommuner: Gapet mellan teori och praktik - en fallstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Julia Geronson; William Zander; [2020]
  Nyckelord :Nyttorealisering; Digital transformation; Offentlig sektor; Teoretiskt kunskapsgap; New Public Management; Benefits realization; Theoretical knowledge gap;

  Sammanfattning : Digitalisering är den mest samhällsomvälvande processen sedan industrialiseringen. Misslyckade it-investeringar präglar alla delar av vårt samhälle. Att utnyttja värdet av en it- investering är avgörande för att uppnå en effektiv digital transformation, särskilt inom den offentliga sektorn. LÄS MER

 4. 4. Hur kan statliga myndigheter lyckas med sina IT-satsningar? : Dialogseminarier med beställarorganisationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Frida Löfqvist; [2015]
  Nyckelord :procurement competence; procurement responsibility; IT procurer; IT procurement; IT investment; contracting; acquire; Government authorities; procurement process; business requirements; usability; dialogue seminars; beställarkompetens; beställaransvar; beställarmetoder; beställarstöd; IT-beställare; IT-beställning; IT-investering; IT-satsning; upphandling; myndigheter; beställningsprocessen; verksamhetsnytta; nyttoeffekt; användbarhet; dialogseminariemetodiken; dialogseminarier; dialogseminarieserie;

  Sammanfattning : Varför misslyckas statliga myndigheter så ofta med sina IT-satsningar och vad kan man göra åt detta? Att IT-investeringar som görs av våra myndigheter inte ger önskade nyttoeffekter i verksamheten, innebär en stor kostnad för samhället. Tidigare forskning visar att det är vanligt att man utvecklar IT-stöd utan att först utreda vad organisationen egentligen vill uppnå med dem. LÄS MER

 5. 5. Fem för en - från komplexitet till simplicitet : En fallstudie om avgörande faktorer och riskkällor utifrån en multidimensionell IT-investering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Anna Stafström; Josefin Lundberg; [2015]
  Nyckelord :Multidimensional IT-investment; Hypernet; Law on Public Procurement; Business Case; significant factors; sources of risk; Multidimensionell IT-investering; Hypernet; Lagen om Offentlig Upphandling; Business Case; betydande faktorer; riskkällor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dagens snabbföränderliga värld och höga konkurrenstryck ställer krav på innovativa investeringar för en verksamhets fortskridning. Nytt paradigm inom IT-branschen är molntjänst, där utbjudande leverantör bör ta hänsyn till vissa faktorer för att erhålla ett gynnsamt utfall. LÄS MER