Sökning: "IUP grundskola"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden IUP grundskola.

 1. 1. Sylvie Ekstål Lundstedt och Ulrika Magnusson En studie kring informations- och dokumentationsutbyte vid övergång mellan år fem och sex i grundskolan : – att överlämna och ta emot information och dokumentation

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning (BUSV); Umeå universitet/Barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning (BUSV)

  Författare :Sylvie Ekstål Lundstedt; Ulrika Magnusson; [2013]
  Nyckelord :bedömning; dokumentation; grundskola; information; IUP; matriser; mottagande; muntlig överföring; skriftliga omdömen; åtgärdsprogram; överlämnande;

  Sammanfattning : Utifrån vårt formulerade syfte har vi undersökt vilken dokumentation och information somöverförs och under vilka former den överlämnas när elever byter skola. Vi har även avsettsynliggöra pedagogers tankar kring dokumentation och information samt formerna föröverlämningen. LÄS MER

 2. 2. En studie om ett aktivt arbete med elevdemokrati

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Joakim Roos; Azra Maglajlija; [2012]
  Nyckelord :Ansvar; delaktighet; demokratisk; arbetsform; elevdemokrati; elevinflytande; förhållningssätt; hälsa; IUP; studiemiljö; tydlighet;

  Sammanfattning : Denna studie riktar sig till den elevdemokrati som enligt skollagen och läroplaner ska finnas i skolverksamheten. Syftet är ta reda på hur pedagogerna arbetar med elevdemokrati på en grundskola i södra Sverige. LÄS MER

 3. 3. Skriftliga omdömen för lärande? – en studie av fyra grundskollärares bild av sitt arbete med skriftliga omdömen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sara Hansen; [2011]
  Nyckelord :bedömning; formativ bedömning; IUP; grundskola; sk;

  Sammanfattning : Studien belyser skriftliga omdömen som grund för lärande. Syftet med studien är att undersöka hur lärare ser påsin egen bedömningspraktik i relation till sitt arbete med skriftliga omdömen, samt hur de menar att nämndaomdömen används för att öka elevernas lärande. LÄS MER

 4. 4. Individuella utvecklingsplaner i praktiken : En fallstudie om IUP och delaktighet på en skola i årskurs fem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm; Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm

  Författare :Sarika Hellman; Tiana Rapp; [2007]
  Nyckelord :Individuell utvecklingsplan; IUP; Delaktighet; Grundskola;

  Sammanfattning : Den första januari 2006 trädde en ny lagändring i grundskoleförordningen i kraft. I och med den ska lärarna dokumentera elevernas utveckling i en individuell utvecklingsplan (IUP). Ändringen i grundskoleförordningen är ett politiskt beslut som lärarna ska genomföra tillsammans med eleverna praktiskt i skolan. LÄS MER

 5. 5. Individuella utvecklingsplaner : En studie om fyra pedagogers tankar om arbetet me individuella utvecklingsplaner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Cecilia Tjädermo; [2007]
  Nyckelord :Individuella utvecklingsplaner; IUP; grundskola;

  Sammanfattning : Enligt en lagändring, från och med januari 2006, ska alla elever i grundskolan ha en individuell utvecklingsplan. Planen ska finnas för att hjälpa eleven att uppnå de mål som finns i styrdokumenten och den tas fram av elev, lärare och föräldrar tillsammans under utvecklingssamtal. LÄS MER