Sökning: "IUP"

Visar resultat 1 - 5 av 137 uppsatser innehållade ordet IUP.

 1. 1. Dokumentation av elevers talspråkliga färdigheter : Lärares uppfattningar om former av och ändamål med dokumentation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Rasmus Lindström; [2018]
  Nyckelord :documentation; documentation form; teachers’ perceptions; oral language skills; purpose with documentation; dokumentation; form av dokumentation; lärares uppfattningar; talspråkliga färdigheter; ändamål med dokumentation;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utröna hur fem lärare i årskurs 1–3 resonerar om och uppfattar dokumentation av elevers talspråkliga färdigheter. Vilken form av dokumentation lärare beskriver sig använda i syfte att bedöma och följa upp elevers talspråkliga färdigheter och vilka ändamål med denna dokumentation lärare redogör för var de frågor studien syftade att besvara. LÄS MER

 2. 2. Överlämningar från årskurs 3 till 4 : En intervjustudie om låg- och mellanstadielärares erfarenheter kring överlämningar i ämnet engelska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Christoffer Berell; [2018]
  Nyckelord :Dokumentation; Fenomenografi; IUP; Kunskapskrav; Lågstadiet; Mellanstadiet; Samverkan; Överlämning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Överlämning av elevinformation : En kvalitativ studie om verktygen för elevinformation och dess tidsaspekt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jakobsson Tommy; [2017]
  Nyckelord :Elevinformation; Dexter; IUP; Åtgårsprogram;

  Sammanfattning : Arbetet behandlar vilka verktyg som finns för att kunna delge elevinformation till varandra samt även tidsaspekten i det hela. En kvalitativ stuide som baseras på tio olika intervjuer med lärare som jobbar med olika åldrar. .. LÄS MER

 4. 4. Extra anpassningar i elevers IUP - individuella utvecklingsplaner

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Anneli Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Extra anpassning; förebyggande arbete; lärmiljö; specialpedagogik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Fem grundskolors syn på arbetet med åtgärdsprogram : Intervjuer med specialpedagoger och lärare samt tolkning av dokument

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Eva Bergström; Ingela Brännström; [2017]
  Nyckelord :Åtgärdsprogram; extra anpassningar; specialpedagogik; IUP; diagnos; tidiga insatser; lagändring 2014;

  Sammanfattning : Hur hanteras arbetat med extra anpassningar och särskilt stöd i skolan? Lagen som reglerar arbetet och insatser i skolan verksamheter ändrades 2014 (Skollagen 2014:10). Där tydliggjordes hur elevers behov av anpassning och stöd ska kartläggas och dokumenteras. LÄS MER