Sökning: "IUP"

Visar resultat 1 - 5 av 133 uppsatser innehållade ordet IUP.

 1. 1. Elevers inflytande i grundsärskolan : Några lärares beskrivningar av grundsärskoleelevers inflytande vid utvecklingssamtal och i arbetet med IUP

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Mari Torstensson; [2019]
  Nyckelord :Intellectual disability; participation; pupil influence; special needs; compulsory school for pupils with learning disability.; Intellektuell funktionsnedsättning; delaktighet; elevinflytande; särskilda behov; grundsärskola;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to contribute to knowledge about the influence of pupils in compulsory school for pupils with learning disability in parent-teacher conferences and in the work on individual developing plans (IUP) by examining teachers´ descriptions about this topic. The study has been done through a qualitative research approach, and five teachers who teach in compulsory school for pupils with learning disability has been interviewed. LÄS MER

 2. 2. Utvecklingssamtal - ett prioriterat samtal? : En kvalitativ studie om vårdnadshavares uppfattningar av utvecklingssamtal

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Annika Johansson; Linda Landén; [2019]
  Nyckelord :utvecklingssamtal; vårdnadshavare; sociokulturell teori; elevledda utvecklingssamtal; bedömning; IUP; läroplan; elevinflytande; återkoppling;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka vårdnadshavares uppfattningar av utvecklingssamtal. Studiens frågeställningar är: Vilka förväntningar har vårdnadshavare på utvecklingssamtal? och Hur beskriver vårdnadshavare utvecklingssamtal? Som teoretisk utgångspunkt har ett sociokulturellt perspektiv använts. LÄS MER

 3. 3. Dokumentation av elevers talspråkliga färdigheter : Lärares uppfattningar om former av och ändamål med dokumentation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Rasmus Lindström; [2018]
  Nyckelord :documentation; documentation form; teachers’ perceptions; oral language skills; purpose with documentation; dokumentation; form av dokumentation; lärares uppfattningar; talspråkliga färdigheter; ändamål med dokumentation;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att utröna hur fem lärare i årskurs 1–3 resonerar om och uppfattar dokumentation av elevers talspråkliga färdigheter. Vilken form av dokumentation lärare beskriver sig använda i syfte att bedöma och följa upp elevers talspråkliga färdigheter och vilka ändamål med denna dokumentation lärare redogör för var de frågor studien syftade att besvara. LÄS MER

 4. 4. Överlämningar från årskurs 3 till 4 : En intervjustudie om låg- och mellanstadielärares erfarenheter kring överlämningar i ämnet engelska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Christoffer Berell; [2018]
  Nyckelord :Dokumentation; Fenomenografi; IUP; Kunskapskrav; Lågstadiet; Mellanstadiet; Samverkan; Överlämning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. ”Vi gör det för vår egen, elevens och för föräldrarnas skull” : Några lärares resonemang angående IUP i gymnasiesärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Marie Gregemo; [2018]
  Nyckelord :IDP; function; intellectual disability; teachers’ reasoning; upper secondary schools for pupils with intellectual disability; curriculum theory; curriculum ideologies.; IUP; funktion; utvecklingsstörning; lärares resonemang; gymnasiesärskola; curriculum theory; undervisningsideologier.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how some teachers reason regarding the IDP in upper secondary school for pupils with intellectual disability. The chosen theory of the study is curriculum theory and the chosen method of the study is qualitative content analysis. LÄS MER