Sökning: "IVA"

Visar resultat 1 - 5 av 274 uppsatser innehållade ordet IVA.

 1. 1. Från Novis till Expert: En kvalitativ litteraturstudie om sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta på IVA

  Magister-uppsats,

  Författare :Destiny Williams; Ilhan Yussuf; [2023-04-20]
  Nyckelord :Nurse new in ICU; Novice to competent; experience; intensive care unit;

  Sammanfattning : Bakgrund: Internationella rapporter framhåller att det råder stor brist på sjuksköterskor inom vården ur ett globalt perspektiv, detta anses vara en fara särskilt på intensivvårdsavdelningar (IVA) där svårt sjuka patienter vårdas. Intensivvård som vårdform kräver en högre kompetens och en högre bemanning än normal vård för att inte äventyra patientsäkerheten. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars behov av information när deras barn vårdas på en intensivvårdsavdelning

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Kjellin; Nelly Leviné; [2023-04-20]
  Nyckelord :Intensivvårdsavdelning; information; behov; föräldrar; familjecentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: När ett barn vårdas på en intensivvårdsavdelning (IVA) påverkas hela familjen. Föräldrarna till barnet lever mellan hopp och förtvivlan och tiden på IVA kan vara mycket påfrestande för föräldrarna. LÄS MER

 3. 3. IVA outreach som professionellt stöd till sjuksköterskor på vårdavdelning.

  Magister-uppsats,

  Författare :Ingvild Elsbak Westerlind; Ajdin Imsirovic; [2023-04-20]
  Nyckelord :Sjuksköterska; vårdavdelning; IVA; outreach; intensivvårdssjuksköterska; perspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Brist på sjuksköterskor i kombination med hög arbetsbelastning och stressande arbetsmiljö leder till suboptimal vårdkvalité och är ett hot mot patientsäkerheten. Konceptet IVA outreach skapades för att tidigt identifiera patienter med risk för försämring och behov av intensivvård, bättra utskrivningsprocessen från IVA till vårdavdelning, och stödja sjuksköterskor på vårdavdelning i att vårda patienter med komplexa omvårdnadsbehov. LÄS MER

 4. 4. Clinical Frailty Scale och återinskrivning till IVA inom 72 timmar : Retrospektiv kohortdesign

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Paulina Eklund; [2023]
  Nyckelord :CFS; Clinical Frailty Scale; intensivvård; IVA; omvårdnad; patientsäkerhet; återinskrivning till IVA.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intensivvården tillhandahåller avancerade och invasiva behandlingar till kritiskt sjuka patienter varav en del är sköra. Skörhet kan kvantifieras med Clinical Frailty Scale (CFS) och kopplas till mortalitet, komplikationer och förlängd återhämtning. LÄS MER

 5. 5. "Se till mig som liten är" : Intensivvårdssjuksköterskans uppfattning om att involvera barn som anhöriga på IVA - en enkätundersökning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ebba Sjösten; Ines Anisa Olsson; [2023]
  Nyckelord :Intensive Care; Intensive Care Nurse; Caring; Child; Relative; Intensivvård; Intensivvårdssjuksköterska; Vårdande; Barn; Anhörig;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många barn har föräldrar som vårdas på IVA. Forskning visar på att intensivvårdssjuksköterskor möter svårighet att bemöta barn som anhöriga till följd av bristfällig kunskap samt förekomst av riktlinjer gällande barn som anhöriga. Trots implementering av lagar som reglerar barns rätt som anhörig. LÄS MER