Sökning: "IVDR"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet IVDR.

  1. 1. Konsekvenserna av (EU) 2017/746- förordningen på tillverkning och användning av medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik inom Karolinska Universitetssjukhuset

    Kandidat-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

    Författare :Soziar Bamyr Hanssen; Rosemarie Ohanyan; [2021]
    Nyckelord :IVDD; IVDR; regulations; in-house production; distribution; manufacturing; IVDD; IVDR; regelverk; egentillverkning; distribution; tillverkning;

    Sammanfattning : In collaboration with the Karolinska University Hospital, this research was carried out with the aim of executing a consequence analysis of the new regulation (EU) 2017/746. The consequences of the regulation regarding access, distribution, manufacturing and in-house production of in vitro diagnostic products were examined for various departments at the Karolinska University Hospital. LÄS MER