Sökning: "Ia Harlén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ia Harlén.

  1. 1. ”Han är ju ändå del till hälften”- En kvalitativ och kvantitativ studie om familjehemsplacerade barns kontakt med sina biologiska fäder.

    C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Ia Harlén; Julia Johansson; [2008-05-26]
    Nyckelord :Barn; Faderskap; Familjehem; Kön;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur kontakten ser ut mellan familjehemsplacerade barn och deras biologiska fäder, vilka faktorer som påverkar kontaktens utformning, socialtjänstens föreställningar och aktiva arbete kring familjehemsplacerade barn och deras fäder samt biologiska fäders betydelse för familjehemsplacerade barn. Uppsatsens frågeställningar berör i vilken utsträckning familjehemsplacerade barn har kontakt med sina biologiska fäder och socialsekreterares syn kring detta område. LÄS MER