Sökning: "Ia Neumüller"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ia Neumüller.

 1. 1. Våtmarksliv : ett gestaltningskoncept för dagvattenhantering och rekreation i en anlagd våtmark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ia Neumüller; Mattias Lazar; [2019]
  Nyckelord :våtmark; dagvatten; rekreation; vinterrekreation; dagvattenhantering; rening; gestaltning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar två områden relaterade till förtätning av städer och urbanisering. Det ena rör problematik kring dagvatten. Den andra rör människors minskade kontakt med naturen och ökade andel tid som tillbringas inomhus. I samband med förtätningen av våra städer ökar andelen hårdgjorda ytor. LÄS MER

 2. 2. Soundscape : om ljud i det offentliga rummet

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ia Neumüller; [2017]
  Nyckelord :gestaltning; konst; landskap; ljudlandskap; offentlig miljö; soundscape;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen fokuserar på ljuden i vår utemiljö, hur vi upplever dem och hur landskapsarkitekter och planerare kan använda ljud i gestaltningen av det offentliga rummet. Den akustiska miljön kallas med ett annat ord för soundscape, ett begrepp som myntades på 70-talet av R. Murray Schafer och som kommer från musiken. LÄS MER