Sökning: "Ian Harrysson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ian Harrysson.

  1. 1. Den grafiska designern i kollaboration med användare

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

    Författare :Ian Harrysson; [2019]
    Nyckelord :Användare; Co-design; Participatory Design; Användarcentrerad design; Grafisk design; Deltagande workshop;

    Sammanfattning : Utformningen av grafiska kommunikationshandlingar grundar sig ofta på en grafisk designers konstnärliga och intuitiva förmåga, vilket skapar litet till inget utrymme för inkludering av användaren i utvecklingen av en designlösning. Samtidigt tar användarcentrerade metoder en allt större plats inom design och designforskning, ett område där grafisk design verkar ligga efter andra designpraktiker. LÄS MER