Sökning: "Ibrahim Obsiye"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ibrahim Obsiye.

  1. 1. ”Jag vill leva och jag vill dö i norden och somali svensk är vad jag är” : En kvalitativ studie om identitetsskapande och integration hos somalier födda i Somalia och bosatta i Sverige

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Ibrahim Obsiye; [2020]
    Nyckelord :identitet; integration; identitetsskapande; svensk; somalier;

    Sammanfattning : Att fly från sin trygghet och sitt hemland till ett främmande land är något som påverkar individen mycket och är en stor påfrestning och förändring i livet. Att flytta och bosätta sig till ett nytt land påverkar identiteten och integrationen i det nya landet. LÄS MER