Sökning: "Icke-professionella investerare"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Icke-professionella investerare.

 1. 1. Granskning av hållbarhetsdokument – Kvalitet eller pro forma? : Fallstudie på revisorers perspektiv och granskningens påverkan på icke-professionella investerare.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexander Lavett; Michael Sevastik; [2019]
  Nyckelord :Sustainability Accounting; Sustainability Reporting; Audit; Auditor; Non-professional Investor; Quality; Hållbarhetsredovisning; Hållbarhetsrapporter; Granskning; Revisor; Icke-professionella investerare; Kvalitet;

  Sammanfattning : Hållbarhetdokument har blivit mer vanligt förekommande de senaste åren och nu har hållbarhetsrapporter blivit lagtvingande för organisationer som uppfyller vissa kriterier. De hållbarhetsrapporter som upprättas utefter lagkraven har också ett krav på sig att få ett yttrande, på en begränsad nivå, från en revisor. LÄS MER

 2. 2. Marknadsföring av alternativa investeringsfonder till icke-professionella investerare : En analys av regleringens ändamålsenlighet

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Helena Liljenberg; [2019]
  Nyckelord :Alternativa investeringsfonder; AIF-Fonder; ETF-fonder; specialfonder; riskkapitalfonder; marknadsföring; icke-professionella investerare; AIFMD; LAIF; ändamål; ändamålsenlighet; de lege ferenda;

  Sammanfattning : I kölvattnet av finanskrisen 2008 har regleringen på det finansiella området ökat markant. En del av den finansiella marknaden som varit nästintill oreglerad innan 2008 års finanskris är verksamheten för förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare). LÄS MER

 3. 3. Löpande informationsgivning från onoterade aktiebolag : Med sikte på gräsrotsfinansierade aktiebolag

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Nicholas Ahonen; [2017]
  Nyckelord :gräsrotsfinansiering; crowdfunding; equity crowdfunding; investeringsbaserad gräsrotsfinansiering; informationsgivning; löpande informationsgivning; ad hoc; investering; aktiebolagsrätt; börsrätt; finansiering; värdepappersmarknaden; börs; företag; småsparare; privatsparare; kapital; icke-professionella investerare; konsumentskydd;

  Sammanfattning : Gräsrotsfinansiering har under 2010-talet vuxit till att bli ett betydelsefullt finansierings-alternativ för små och medelstora företag, vilket även möjliggjort för privatpersoner (icke-professionella investerare) att investera i denna typ av bolag genom att teckna aktier i dem. Investeringar i bolag av mindre storlek kan potentiellt ge mycket god avkastning, men är även förenade med stor risk. LÄS MER

 4. 4. EuVECA - Eureka? - A study on Private Equity fundraising via new EU regulation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Christian Sölvell; [2016]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : During 2013 a new EU regulation on European Venture Capital Funds was carried out to simplify matters for AIFMs when marketing funds throughout the EU. Such AIFMs earlier had to comply with the full legislation of the AIFMD, which is an expensive process. LÄS MER

 5. 5. Framvagnen, en berättelse om företaget : Läsbarhetens betydelse för berättande information

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Malin Andersson; Marie Norrgård; [2015]
  Nyckelord :Narrative information; State-of-the-company report; Annual report; Communication; Readability; Processing fluency; Investment decision; Berättande information; Framvagn; Årsredovisning; Kommunikation; Läsbarhet; Bearbetningsflyt; Investeringsbeslut;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem:Företag ägnar idag betydande utrymme i sina årsredovisningar till berättande information som ska ge investeraren en helhetsbild av företaget och dess verksamhet, vilket ska öka användbarheten vid beslutsfattande. Investerare värderar den kontextuella informationen högt men anser samtidigt att den saknar aktualitet och objektivitet. LÄS MER