Sökning: "Idées and Norms"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Idées and Norms.

  1. 1. BRI- En idé om en ny värld som materialiseras genom infrastruktur? En kritisk diskursanalys om hur BRI:s nyckeldokument utmanar idéer och normer inom den globala styrningen Katarina Hedencrona

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

    Författare :Katarina Hedencrona; [2021-02-09]
    Nyckelord :The Belt and Road Initiative BRI ; China’s Narrative; Global Governance; Idées and Norms; Geopolitics; International Relations;

    Sammanfattning : The Belt and Road Initiative (BRI) is a Chinese infrastructure project, initiated in 2013, witha plan to be finished in 2049. The project has received a great amount of media attention andhas been scrutinized carefully due to suspicion towards China’s intentions. LÄS MER