Sökning: "Ida Örnqvist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ida Örnqvist.

  1. 1. Ett kök kommer lastat En fallstudie på Derome Bygg & Industri med fokus på bygglogistik

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Ida Örnqvist; Amanda Wånggren; [2021-06-30]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bygglogistik är ett högaktuellt ämne som ännu är relativt outforskat. Det innefattar olika aktörerssamarbetsförmåga genom hela försörjningskedjan och såväl samarbetet med kunder ochleverantörer som den enskilda organisationens logistikfunktion spelar en betydelsefull roll förföretaget. LÄS MER